Przetargi.pl
Wykonanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 12 czerwca 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz wykonanie opinii w przedmiocie analizy aktów notarialnych pod kątem zasadności roszczeń określonych w art. 36 ust. 4 ww. ustawy.

Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6722684 , fax. 032 6721513
 • Data zamieszczenia: 2013-12-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Zawiercie
  ul. Leśna 2 2
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 032 6722684, fax. 032 6721513
  REGON: 00051596800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 12 czerwca 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz wykonanie opinii w przedmiocie analizy aktów notarialnych pod kątem zasadności roszczeń określonych w art. 36 ust. 4 ww. ustawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na: a) Wykonaniu operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 12 czerwca 2012r., poz. 647 z późn. zm.) b) wykonaniu opinii w przedmiocie analizy aktów notarialnych pod kątem zasadności roszczeń określonych w art. 36 ust. 4 ww. ustawy. Przewidywana (maksymalna) ilość: a) operatów szacunkowych - 15, b) opinii - 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zamówienia w przewidywanej ilości. Wielkość zamówienia uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Przewidywana minimalna ilość zleconych operatów szacunkowych i opinii: - 4 operaty szacunkowe - 2 opinie. Odbiór zlecenia odbywał się będzie w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego telefonicznie lub drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności. Zmiana terminu odbioru zlecenia może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Wymagany termin wykonania operatu szacunkowego lub opinii - 14 dni od daty otrzymania zlecenia. Okres objęty zamówieniem - od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2014r. Wraz ze zleceniem na wykonanie operatu szacunkowego lub opinii, rzeczoznawca majątkowy otrzyma kserokopię aktu notarialnego dotyczącego przedmiotowej nieruchomości oraz wyrysy z właściwych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe materiały (m.in. mapę ewidencyjną, wypis z rejestru gruntów) i informacje rzeczoznawca majątkowy będzie zobowiązany zebrać we własnym zakresie i na własny koszt. Wszystkie koszty uzyskania niezbędnych materiałów do wykonania operatu szacunkowego lub opinii zostaną wkalkulowane w podaną w ofercie cenę usługi. Operat szacunkowy oraz opinia powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa zawartymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2109 z późniejszymi zmianami) oraz z Powszechnymi Krajowymi Standardami Wyceny, obejmującymi Standardy Zawodowe i Noty Interpretacyjne. Operat szacunkowy oraz opinia powinny być sporządzone w sposób staranny, czytelny i przejrzysty (rozmiar czcionki - co najmniej 12, za wyjątkiem opisów tabel, gdzie dopuszcza się rozmiar czcionki - 11). Ponadto operaty szacunkowe oraz opinie powinny zawierać szczegółowe i obszerne uzasadnienie zaistniałego wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub braku tego wzrostu. Wykonawca zobowiązany jest do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu, udzielania stronom oraz Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień odnośnie sporządzonej wyceny oraz do każdorazowego stawiania się na wezwania Zamawiającego oraz organu odwoławczego na swój koszt. Zapytania oraz wezwania Zamawiający może kierować do Wykonawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego, telefonicznie, drogą elektroniczną, lub za pomocą innych środków łączności. W przypadku zakwestionowania prawidłowości wykonania operatu szacunkowego przez Zamawiającego lub organ odwoławczy, zakwestionowania wykonanej opinii przez Zamawiającego oraz rozbieżności pomiędzy stanowiskiem rzeczoznawcy majątkowego a stanowiskiem Zamawiającego lub organu odwoławczego, kwestie sporne mogą być kierowane do rozstrzygnięcia przez działającą w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2008r. Nr 11, poz. 66), Komisję Odpowiedzialności Zawodowej. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej nieprawidłowości w sporządzonym operacie szacunkowym, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami poniesionymi w związku ze zleceniem wykonania oceny, wystawiając notę obciążającą. W przypadku uchylenia decyzji wydanej w oparciu o zakwestionowany przez organ odwoławczy operat szacunkowy i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, Wykonawca jest zobowiązany do ponownego opracowania operatu szacunkowego w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, na własny koszt, w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego pisma wraz z kserokopią ostatecznej decyzji organu odwoławczego. Ponadto opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zawiercie.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach