Przetargi.pl
Wykonanie napraw dróg gruntowych polegających na ich profilowaniu walcem ogumionym wibracyjnym, ładowarką o mocy co najmniej 150 KM, koparko- ładowarką o mocy co najmniej 75 KM na terenie gminy Biała Podlaska w 2015 roku

Gmina Biała Podlaska ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3434950 , fax. 083 3431425
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biała Podlaska
  ul. Prosta 31 31
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 083 3434950, fax. 083 3431425
  REGON: 00053236900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.bialapodl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie napraw dróg gruntowych polegających na ich profilowaniu walcem ogumionym wibracyjnym, ładowarką o mocy co najmniej 150 KM, koparko- ładowarką o mocy co najmniej 75 KM na terenie gminy Biała Podlaska w 2015 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 : walec : 30 m-g pracy sprzętu, Część 2: ładowarka : 40 m-g pracy sprzętu, Część 3: koparko- ładowarka : 40 m-g pracy sprzętu, na odcinkach dróg każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas reakcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugbialapodlaska.bip.lublin.pl/index.php?id=193
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach