Przetargi.pl
Wykonanie materiałów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Modernizacja wału P-1 rz. Odry gm. Głogów i Kotla

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 32
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 86 270 07
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy
  ul. Macieja Rataja 32 32
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 76 86 270 07
  REGON: 93296478800052
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzmiuw.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie materiałów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Modernizacja wału P-1 rz. Odry gm. Głogów i Kotla
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Modernizacja wału P-1 rz. Odry gm. Głogów i Kotla Zakres opracowania: Etap I. Rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych realizacji inwestycji w tym: wykonanie wstępnej waloryzacji przyrodniczej na podstawie rozpoznania terenowego oraz dostępnych materiałów źródłowych, wykazanie i rozpoznanie terenów cennych przyrodniczo, oraz ustalenie uwarunkowań przyrodniczych istotnych dla realizacji i kosztów inwestycji wraz z wstępnym harmonogramem wykonania robót, dokonanie oceny w aspekcie przyrodniczym wariantów realizacyjnych przedstawionych w koncepcji technicznej wraz z wykazaniem wad i zalet mogących mieć wpływ na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Etap II. Uzupełnienie waloryzacji przyrodniczej. Przygotowanie wniosku oraz materiałów koniecznych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenie (w porozumieniu z organem wydającym decyzję) postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w zadania inwestycyjnego, które należy wykonać w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami/ - po wprowadzeniu zmian zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw / Dz. U. Nr 111, poz. 708/ w nawiązaniu do ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 Nr 143, poz. 963 ) lub/oraz innych aktów normatywnych, rozporządzeń, instrukcji obowiązujących w dacie dokonywania czynności i uzyskiwania aktów administracyjnych w tym: stwierdzenie konieczności sporządzenia i określenie zakresu raportu. Sporządzenie raportu OOŚ do przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji środowiskowej. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja wału P-1 rz. Odry gm. Głogów i Kotla. Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu w siedzibie Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica następujące opracowanie: - koncepcja techniczna zadania inwestycyjnego Modernizacja wału P-1 rz. Odry gm. Głogów i Kotla wykonana w 2012r. WYMOGI DOTYCZĄCE ZAMAWIANEGO OPRACOWANIA A. Opracowanie należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne, rozporządzenia i instrukcje branżowe. Uwaga: Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do uzyskiwania wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji. B. Ilość egzemplarzy zamawianej dokumentacji: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu całości bądź części opracowań będących przedmiotem umowy w formie 4 egzemplarzy w formie wydruku i 4 egzemplarzy na nośnikach elektronicznych - (płyta CD).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy i 00/100 zł) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzmiuw.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach