Przetargi.pl
DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W KARPACZU

Gmina Karpacz ogłasza przetarg

 • Adres: 58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3-go Maja 54
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7619150, 7616288 , fax. 075 7619224
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Karpacz
  ul. Konstytucji 3-go Maja 54 54
  58-540 Karpacz, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7619150, 7616288, fax. 075 7619224
  REGON: 23082155200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karpacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W KARPACZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 1 sztuki samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w bieżącym roku tj. 2013. 2.Samochód osobowy winien spełniać następujące wymagania: 1)Typ samochodu: kabina 5 miejscowa, typu liftback, klasy średniej segmentu C, kolor lakieru czarny typu metalic lub perła, bagażnik nie mniejszy jak 540 litrów, 2)Silnik:benzynowy, moc zespołu napędowego minimum 130KW, 6 biegowa skrzynia biegów, średnia emisja CO2 (g/km) maksymalnie 150, norma ekologiczna - EURO 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiąjacy nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: emisja CO2
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.karpacz.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach