Przetargi.pl
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU typu BUS Z NAPĘDEM 4X4 PRZYSTOSOWANEGO DO TRANSPORTU RATOWNIKÓW

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Główny w Zakopanem Grupa Karkonoska GOPR ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 79
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7524734 , fax. 075 7524734 w. 27
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Główny w Zakopanem Grupa Karkonoska GOPR
  ul. Sudecka 79 79
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7524734, fax. 075 7524734 w. 27
  REGON: 00084401100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gopr.org/news/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU typu BUS Z NAPĘDEM 4X4 PRZYSTOSOWANEGO DO TRANSPORTU RATOWNIKÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu typu BUS z napędem 4x4 przystosowanego do transportu ratowników, spełniającego warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn.zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Samochód powinien : spełniać wymogi w zakresie emisji spalin Euro 6; spełniać i odpowiadać wymaganiom zawartym w Części III. Opis przedmiotu zamówienia; posiadać gwarancję jakości : na podzespoły mechaniczne i elektroniczne - minimum 2 lata i bez ograniczenia limitu przebiegu km; na powłokę lakierniczą - minimum 2 lata i bez ograniczenia limitu przebiegu km; na perforację nadwozia - minimum 12 lat i bez ograniczenia limitu przebiegu km; mieć zapewniony serwis na terenie województwa dolnośląskiego; mieć zagwarantowany zastępczy samochód typu BUS o zbliżonych parametrach w przypadku, kiedy czas naprawy gwarancyjnej przekroczy trzy kolejne dni kalendarzowe, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, nie dotyczy soboty, przy czym: jeżeli naprawa dotyczy usunięcia wady samochodu lub usterki nie zawinionej przez Zamawiającego_ samochód zastępczy udostępniany jest nieodpłatnie;mieć wykonane badania techniczne dla pojazdu przed podpisaniem protokołu zdawczo _odbiorczego; nie być używany i posiadać rok produkcji 2016. Uszczegółowienie przedmiotu dostawy zawarte jest w Rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zużycie energii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gopr.org/news/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach