Przetargi.pl
DOSTAWA W RAMACH LEASINGU OPERACYJNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z PEŁNĄ OBSŁUGĄ SERWISOWĄ I UBEZPIECZENIEM

ZOO Wrocław Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 51-618 Wrocław, ul. Wróblewskiego 1-5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3483024 , fax. 71 3483768
 • Data zamieszczenia: 2016-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZOO Wrocław Sp. z o. o.
  ul. Wróblewskiego 1-5 1-5
  51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3483024, fax. 71 3483768
  REGON: 02112521900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA W RAMACH LEASINGU OPERACYJNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z PEŁNĄ OBSŁUGĄ SERWISOWĄ I UBEZPIECZENIEM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego - szczegółowo opisanego w SIWZ , w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy z prawem opcji wykupu, z pełną obsługą serwisowa w okresie trwania gwarancji oraz ubezpieczeniem 2. Wymagania ogólne : - Samochód fabrycznie nowy - rok produkcji 2016; - Sieć serwisowa na terenie całej Europy dostępna w krótkim czasie; - Pakiet serwis 24h; - Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne min. 24 miesiące bez limitu kilometrów; -Gwarancja na perforację blachy min. 120 m-cy; -Gwarancja na powłokę lakierniczą - min 24 m-ce 3. Wymagania dotyczące umowy leasingu operacyjnego: - Waluta - złoty polski, - Pierwsza wpłata - 20% - Okres finansowania - 36 m-cy w równych, stałych ratach przez cały okres leasingu -Opłata manipulacyjna - 0% -Wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy - 1% wartości pojazdu - Koszty opłaty ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance na Kraje Unii Europejskiej w trakcie trwania umowy skalkulowane w racie leasingowej - Wszelkie koszty powstałe przy przekazaniu przedmiotu leasingu, a w szczególności transportu do siedziby Zamawiającego, pierwszej rejestracji etc. ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 (dziewięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektroniczne i elektryczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoo.wroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach