Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój

Gmina Jedlina-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8455215; 8455216; 8855054 , fax. 74 8855269
 • Data zamieszczenia: 2016-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedlina-Zdrój
  ul. Poznańska 2 2
  58-330 Jedlina-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8455215; 8455216; 8855054, fax. 74 8855269
  REGON: 89071820200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlinazdroj.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: 1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), 2) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 t.j.), 3) ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688), 4) ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2015 r., poz. 687 z późn. zm.), 5) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wydanymi na ich podstawie w zakresie dotyczącym realizacji zamówienia, 6) Krajowym Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2014 (KPGO 2014), 7) Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012, 8) Uchwałą Nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 oraz uchwałami zmieniającymi, 9) Uchwałą Nr XXI/128/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlina-Zdrój, stanowiącą Załącznik Nr 11 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 10 do SIWZ - projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem, na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Wałbrzych 13 1020 5095 0000 5602 0011 4280. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie zapewniającym spłynięcie środków na wyżej podane konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Z treści poręczeń lub gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach skutkujących zatrzymaniem wadium określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie - opisanej wadium dołączonej do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska Nr 2, 58-330 Jedlina-Zdrój pok. Nr 4a. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Emisja spalin pojazdów wg normy EURO 6
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.jedlina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach