Przetargi.pl
Wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej (slurry seal) na drogach asfaltowych gminy Szczawno-Zdrój

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Kościuszki 17
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8493916 , fax. 074 8435613
 • Data zamieszczenia: 2016-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój
  ul. Kościuszki 17 17
  58-310 Szczawno Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8493916, fax. 074 8435613
  REGON: 89071821900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej (slurry seal) na drogach asfaltowych gminy Szczawno-Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej (slurry seal) wraz z ich uwalcowaniem na drogach o nawierzchni bitumicznej (spękanej i nierównej) gminy Szczawno-Zdrój na powierzchni ok. 7.500,00 m2. Do remontu przeznaczone są jezdnie ulic: Słonecznej, Klonowej, Jesionowej, M. Skłodowskiej-Curie, 3 Maja. 2. Opis przedmiotu zamówienia uzupełnia szczegółowa specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45. ust. 2 ustawy zamawiający nie żąda wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości robót
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach