Przetargi.pl
Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarach Górnych

Powiat Lubiński ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Jana Kilińskiego 12b
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 746 71 13 , fax. 76 746 71 13
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubiński
  ul. Jana Kilińskiego 12b 12b
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 76 746 71 13, fax. 76 746 71 13
  REGON: 39064722200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lubin.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarach Górnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac budowlanych obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i wyposażeniem w urządzenia sportowe oraz budowa dojść do boiska z kruszyw naturalnych wraz z elementami małej architektury
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 15 000,00 PLN, (piętnaście tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: powiat-lubin.bip.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach