Przetargi.pl
Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkolenia Założenia metodyczne z zakresu rachunkowości zgodnie z systemem PL FADN

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 53-033 Wrocław, ul. Zwycięska 8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3398656 , fax. 71 3397912
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  ul. Zwycięska 8 8
  53-033 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3398656, fax. 71 3397912
  REGON: 00601129800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkolenia Założenia metodyczne z zakresu rachunkowości zgodnie z systemem PL FADN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkolenia Założenia metodyczne z zakresu rachunkowości zgodnie z systemem PL FADN, realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu a Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, w następującym zakresie: 1) Usługa cateringowa polegać będzie na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków uczestnikom szkolenia. 2) Miejsce realizacji usługi: obiekt świadczący usługi hotelarskie Noclegi Zwycięska DODR we Wrocławiu, ul. Zwycięska 4, budynek B - 4. 3) Termin realizacji usługi: 19-20.11.2013 r. 4) Ilość uczestników w ramach jednego szkolenia - do 62 osób 5) Ilość dni szkoleniowych - 2 dni 6) Zestawienie ilości świadczeń w okresie dwudniowego szkolenia: - bufet kawowy - do 124, - obiad - do 124. 7) Zestawienie asortymentowe świadczenia: - obiad ziemniaki - 200 gram (124 porcje), ryż - 100 gram (50 porcji), kasza gryczana - 100 gram (50 porcji) sztuka mięsa z sosem 190 gram (124 porcje), filet z kurczaka z pieczarkami 170 gram (60 porcji) surówka warzywna 100 gram - 2 rodzaje po 100 gram pierogi domowe - porcja - 4 szt na osobę soki owocowe podane w dzbankach - 250 ml/ osobę posiłek podany na ciepło, w formie stołu szwedzkiego - naczynia stołowe ceramiczne - sztućce metalowe, serwetki papierowe - bufet kawowy kawa, herbata, soki owocowe 250 ml/osobę, cukier, mleko do kawy - 50 gram/osobę., cytryna, 2 porcje ciasta domowego/ osobę po 10 dkg (sernik, jabłecznik) Do kawy i herbaty - filiżanki + łyżeczki + serwetki. 2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do świadczenia usługi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914, ze zm.). 3. Usługa cateringowa świadczona przez Wykonawcę polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków uczestnikom szkolenia odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i na warunkach określonych w SIWZ. 4. Dostarczanie posiłków odbywać się będzie według schematu: 1) w pierwszym dniu szkolenia - bufet kawowy i obiad 2) w drugim dniu szkolenia - bufet kawowy i obiad Godziny świadczenia usługi Zamawiający przekaże wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy. 5. Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatny dostęp do sali, w której świadczona będzie usługa - w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. 6. Naczynia, sztućce oraz opakowania zastosowane do przedmiotu zamówienia muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, wolne od obcych zapachów, zapewniające właściwą jakość usługi. 7. Wykonawca odpowiada za usuwanie odpadków i śmieci po każdym posiłku oraz za ich zagospodarowanie. 8. Wykonawca odpowiada za przygotowanie, transport i wydanie posiłków zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia. 9. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy decyzje właściwego organu, że spełnia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub w obrocie oraz zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej przedmiotu zamówienia. 10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem posiłków do miejsca szkolenia ponosi Wykonawca. 11. Usługa realizowana będzie stosownie do potrzeb Zamawiającego i na warunkach określonych we wzorze umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ. 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555200001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dodr.ibip.wroc.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach