Przetargi.pl
Remont świetlicy w m. Mleczno

Gmina Rudna ogłasza przetarg

 • Adres: 59-305 Rudna, Pl. Zwycięstwa 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7492100...134 , fax. 076 7492117
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rudna
  Pl. Zwycięstwa 15 15
  59-305 Rudna, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7492100...134, fax. 076 7492117
  REGON: 39064755800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont świetlicy w m. Mleczno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont świetlicy w m. Mleczno. Zakres robót obejmuje w szczególności: wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę sufitu podwieszanego wraz z wykonaniem docieplenia, wymianę istniejących kinkietów i rastrów oświetleniowych, szpachlowanie ścian wraz z malowaniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). W przypadku uczestnictwa w postępowaniu podmiotu wspólnego (np. konsorcjum) należy wskazać podmiot wnoszący wadium (zapis w umowie konsorcjum). Termin wniesienia wadium upływa w dniu 24-10-2013r. o godz. 10??. Gotówką- wpłata na konto UG Rudna w BS we Wschowie o/ Rudna Nr 51 8669 0001 0151 6397 2000 0031, inne formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust.6 pkt. 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych muszą być deponowane w kasie siedziby Zamawiającego. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego wykonawcy, zaliczone zostanie przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art. 46 ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rudna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach