Przetargi.pl
Remont budynku Urzędu Gminy Wińsko

Gmina Wińsko ogłasza przetarg

 • Adres: 56-160 Wińsko, Plac Wolności 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3898186 , fax. 071 3898366
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wińsko
  Plac Wolności 2 2
  56-160 Wińsko, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3898186, fax. 071 3898366
  REGON: 93193496300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.winsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Urzędu Gminy Wińsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy przebudowa budynku Urzędu Gminy w Wińsku, Plac Wolności 2. W skład robót wchodzi wykonanie: robót budowlanych, robót instalacji hydraulicznych, robót budowlanych w zakresie rurociągów wody ściekowej, robót w zakresie instalacji elektrycznych. Przedmiot inwestycji obejmuje przebudowę budynku Urzędu Gminy położonego działce nr 840, przy placu Wolności 2 w miejscowości Wińsko oraz niezbędnych elementów infrastruktury technicznej: przebudowa przyłącza wodociągowego. a) Przyłącze wodociągowe De63 x 5,8 PE80,SDR11,PN10 Należy wykonać nowe przyłącze wodociągowe, prowadzone po trasie starego przyłącza do budynku na działce nr 840 wg projektu a stare przyłącze wody należy zlikwidować za zgodą oraz pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku. Projektowane przyłącze wykonać i wpiąć do istniejącej sieci De 110 zgodnie z projektem. b) Przyłącze energetyczne zostanie wykonane wg oddzielnego opracowania na podstawie warunków przyłączenia nr RDE52 GŁ-4113-8 W 99 13 z dnia 15.04.2013r. c) INSTALACJE SANITARNE Instalacja hydrantów wewnętrznych Wykonać należy zgodnie z projektem jedno przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE 80 ,szeregu SDR11, PN 10 De 63 x 5,8 z którego realizowana woda zimna do celów socjalno -bytowych i woda do instalacji p.poż. W budynku przewidziano hydranty p.poż. wewnętrzne HP-25 wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony p.poż. budynków . Hydranty wewnętrzne należy zamontować w pobliżu klatek schodowych i wejścia - jak pokazano na rzucie kondygnacji załączonego projektu. d) INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zasilania instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy w Wińsku wg projektu budowlanego. W obiekcie Urzędu Gminy wykonać należy: zasilanie, rozdzielnice główną RG, rozdzielnice piętrowe, instalację zasilania, oświetlenie awaryjne, system oddymiania, instalację uziemień i połączeń wyrównawczych - zgodnie z projektem budowlanym. W zakres opracowania wchodzi: Zasilanie istniejących instalacji elektrycznych w budynku instalacja oddymiania klatki schodowej rozdzielnice 400 230V, 50Hz, Zasilanie obiektu odbywać się będzie z sieci dystrybucyjnej TARON DYSTRYBUCJA Oddział w Wrocławiu Rejon Dystrybucji Oborniki Śląskie na podstawie warunków przyłączenia nr RDE52GŁ-4113- 8W9913 z dnia 15.04.2013r. Proponowaną lokalizację złącza Zk-1b- 1P pokazano na planie instalacji-rzut parteru w załączonym projekcie budowlanym. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Ustawą - prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z póżn. zm.) dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane po-siadające certyfikaty, deklaracje zgodności , atesty i aprobaty techniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.winsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach