Przetargi.pl
Usługa weryfikacji kosztorysów ofertowych oraz powykonawczych w branżach budowlanej Znak postępowania: ZP-61/WZŻ/2016

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 358 46 46 , fax. 71 358 46 47
 • Data zamieszczenia: 2016-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  ul. Fabryczna 15 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 358 46 46, fax. 71 358 46 47
  REGON: 02154505100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa weryfikacji kosztorysów ofertowych oraz powykonawczych w branżach budowlanej Znak postępowania: ZP-61/WZŻ/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rodzaj zamówienia-usługa; 1. Weryfikacja kosztorysów ofertowych oraz powykonawczych dot. robót budowlanych za wyjątkiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2016 r. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo dokonywał wizji lokalnej przed weryfikacją kosztorysu ofertowego w oparciu o zlecenie oraz dokonywał weryfikacji przedmiaru. W przypadku kosztorysu powykonawczego Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w odbiorze robót. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonywał sprawdzenia sposobu realizacji napraw/konserwacji łącznie ze sprawdzeniem obmiarów. Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca dokonywał wizji lokalnej, gdy będą miały miejsce roboty zanikowe celem sprawdzenia poprawności wykonania robót. 4. Zamawiający wykonuje roboty konserwacyjne, o których mowa w ustawie Prawo budowlane tj. naprawy, usuwanie awarii, itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie (lata pracy)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wzz.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach