Przetargi.pl
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót wraz ze złożeniem do Starostwa Powiatowego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy.

Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8562850 , fax. 074 8523110
 • Data zamieszczenia: 2016-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Świdnicy
  ul. Armii Krajowej 49 49
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8562850, fax. 074 8523110
  REGON: 00057958900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/glowna
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót wraz ze złożeniem do Starostwa Powiatowego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj zamówienia - usługa. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego wraz ze złożeniem do Starostwa Powiatowego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy. 2.Lokalizacja: Działki nr 3048, 3044, 3045, 3046,3049, 3047, 3043, 3042, 3038/2, 3039/2, 3039/1, 3038/1, 3017/1, 3038/3, 3038/4, 3038/5, 3017/2, 3017/3, 3017/4, 3017/5, 3038/6, 3038/7, 3040, 3041, 3053, 3017/8, 3037, 3050, 3051, 3052 Obr. 0004 Śródmieście, AM-18 o pow. 12,21 ha; Własność - Gmina Miasto Świdnica. Działka położona jest na obszarze ujętym w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków i objętym ustaleniami Mpzp Świdnicy Śródmieście - Południe zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem w szczególności następujących warunków: - wykonania niezbędnej korekty istniejących nasadzeń, - wprowadzenie nowej szaty roślinnej uwzgledniając wysepki (zgodnie z pkt 3.11), - wykonania budynku toalety, - wykonania oświetlenia , fonntany i 2 szt. Tryskaczy na wodzie na Witoszówce i Stawie Pływackim, - wykonania alejek i ścieżek rowerowych z nawierzchni szutrowej z obrzeżami oraz parkingu przy hali sportowej o nawierzchni z kostki betonowej, - wprowadzenie elementów małej architektury m.in.: ławek, koszy na śmieci, koszy na psie pakiety, stojaków na rowery, wiaty w punkcie widokowym, 2 szt. fontann do picia dla ludzi, 2 szt. fontann do picia dla zwierząt, masztu, - wykonania zejścia z nabrzeża Stawu Pływackiego do Witoszówki, - wykonanie remontu schodów prowadzących na dawny cmentarz św. Mikołaja, - wykonanie pola piknikowego i placu zabaw, - wykonanie koncepcji rozbudowy hali sportowej o oranżerię i kawiarnię. 3.2. Wykonanie prezentacji z proponowanym rozwiązaniem projektu i przedstawienie jej na spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiającego ( w terminie zgodnie z pkt. 3.25). 3.3. Projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej (mała architektura). 3.4. Projekt budowlany i wykonawczy branży konstrukcyjnej - fontanny i wolnostojącej toalety. 3.5. Projekt budowlany i wykonawczy branży konstrukcyjnej remontu schodów prowadzących na dawny cmentarz św. Mikołaja. 3.6. Projekt budowlany i wykonawczy branży konstrukcyjnej mostka dla pieszych nad projektowanym kanałem łączącym Staw Gondolowy ze Stawem Pływackim oraz przebudowy mostków na Witoszówce i Młynówce. 3.7. Uzupełnienie projektu budowlanego i wykonanie projektu wykonawczego branży drogowej - układ alejek i ścieżek rowerowych z nawierzchni szutrowej oraz parkingu przy hali sportowej o nawierzchni z kostki betonowej. 3.8. Projekt budowlany i wykonawczy branży instalacyjnej-sieć: wod.-kan. (w tym system nawadniania roślinności w części centralnej parku ), kanalizacja deszczowa, przebudowa istniejących sieci, usunięcie kolizji. 3.9. Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej - oświetlenie parkowe, toalety, fontanna, tryskacze na wodzie na Witoszówce i Stawie Pływackim, uporządkowanie przyłączy wokół hali sportowej (rozdzielnie ks i kd). 3.10. Projekt instalacji monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem komunikacji radiowej w tym: dobór anten do komunikacji radiowej, dobór kamer i rejestratora, projekt propagacji fal radiowych, linii światłowodowych i zasilania kamer. 3.11.Projekt szaty roślinnej uwzgledniając wysepki ( opracowanie sekcjami w skali 1:250 ok.12 plansz + przekroje szczegółowe). 3.12.Dokumentację geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne podłoża, poprzedzone badaniami geotechnicznymi (zgodnie z pkt.3.23), w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania inwestycji, w szczególności fontanny. 3.13. Przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów po konsultacji z Zamawiającym. 3.14. Uzyskanie zaleceń konserwatorskich i uzgodnienie dokumentacji projektowej przez konserwatora zabytków. 3.15. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej branży oddzielnie. 3.16. Kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże (zgodnie z pkt.3.22). 3.17. Przedmiary robót z podziałem na branże (zgodnie z pkt.3.22). 3.18. Pozyskanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych wraz z wypisem z rejestru gruntów. 3.19. Inne prace niezbędne do kompleksowego wykonania całości zadania w tym: występowanie w imieniu Zamawiającego o uzgodnienia do gestorów sieci wraz z ich uzyskaniem, zatwierdzenie przyjętych rozwiązań projektowych oraz złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, itp. 3.20. Opracowanie dokumentacji projektowej dla działek: nr 3048, 3044, 3045, 3046, 3049, 3047, 3043, 3042, 3038/2, 3039/2, 3039/1, 3038/1, 3017/1, 3038/3, 3038/4, 3038/5, 3017/2, 3017/3, 3017/4, 3017/5, 3038/6, 3038/7, 3040, 3041, 3053, 3017/8, 3037, 3050, 3051, 3052, Obr. 0004 Śródmieście, AM-18, w rozumieniu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.1129 ) - w ilościach wymaganych urzędowo oraz 3 egz. dla Zamawiającego oraz w wersji elektronicznej (pliki rysunków zapisane w PDF). 3.21.Sporządzenie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 ) 3 egz. w formie wydruku i 1 - egz. w formie elektronicznej. 3.22.Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389), niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego - 3 egz. w formie wydruku i 1 egz. w formie elektronicznej. 3.23.Wykonanie badań geologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmujące wykonanie wierceń w ilości niezbędnej zapewniającej prawidłową ocenę podłoża. 3.24.Sporządzenie innych dokumentów i opracowań, jeżeli Wykonawca uzna je za niezbędne albo są niezbędne dla kompletności i poprawności dokumentacji w świetle odrębnych przepisów (np. występowanie w imieniu Zamawiającego o uzgodnienia wraz z ich uzyskaniem, zapewnienia techniczne, warunki usunięcia kolizji, itp.). 3.25. Wykonanie prezentacji z proponowanym rozwiązaniem projektu i przedstawienie jej na spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiającego w terminie 28 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 3.26.Złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. UWAGA: Zamawiający informuje, że posiada dokumentację wyszczególnioną w załącznikach do SIWZ i zamieszczoną na stronie internetowej, którą należy uwzględnić, skoordynować i uzupełnić. 4. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania niezbędnych map i wszystkich pozostałych materiałów, uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i złożenia dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę do właściwych organów po uzyskaniu stosownego upoważnienia Zamawiającego oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości wskazanych przez te organy. 5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową z oryginałami wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień oraz opinii i potwierdzenie złożenia wniosku do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. 6. Wszystkie dokumenty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy w formie drukowanej w podanych ilościach, a także w formie elektronicznej na płycie CD (pliki zapisane w pdf, doc, xls.). Niedopuszczalne są rozbieżności pomiędzy formą pisemną, a zapisem elektronicznym. W przypadku zaistnienia takich niezgodności w trakcie trwania prac budowlano- montażowych, kosztami z tego tytułu Zamawiający obciąży Wykonawcę. 7. Wykonawca zobowiązuje się nie opisywać przedmiotu zamówienia poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów i urządzeń. W przypadku, gdy zastosowanie ww. jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumentacji projektowej parametry urządzeń i materiałów równoważnych. 8. Wykonawca przygotuje prezentację z proponowanym rozwiązaniem projektu i przedstawi ją na spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiającego , a także zobowiązany jest do przedstawienia postępów prac projektowych w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż raz w miesiącu. Wykonawca ustali z osobą wskazaną przez Zamawiającego termin spotkania drogą elektroniczną lub telefonicznie. 9. Wykonawca zobowiązany jest sprawować nadzór autorski nad realizacją robót do czasu wykonania przedmiotu umowy objętego dokumentacją projektową. Nadzór autorski obejmuje w szczególności kontrolę realizacji robót zgodnie z projektem, akceptacje wprowadzonych zmian, udział w komisjach i naradach organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót, na budowie lub w siedzibie Zamawiającego, udzielanie wyjaśnień i porad Zamawiającemu oraz Wykonawcy robót - uszczegółowiony zakres obowiązków zawarty został w projekcie umowy § 4 ust. 9 . 10. Prawa autorskie do projektu przejdą na Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji. 11. Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego. Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski nad realizacją robót do czasu wykonania przedmiotu umowy objętego dokumentacją projektową. Nadzór autorski obejmuje w szczególności kontrolę realizacji robót zgodnie z projektem, akceptacje wprowadzonych zmian, udział w komisjach i naradach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych na terenie budowy, udzielanie wyjaśnień i porad Zamawiającemu oraz Wykonawcy robót. 12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz projektem umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 13. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 71.24.00.00 -2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania. 71.22.00.00 -6 Usługi projektowania architektonicznego 71.22.20.00 -0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 71.00.00.00 -8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71.32.00.00 -7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71.24.20.00 -6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71.24.80.00 -8 Nadzór nad projektem i dokumentacją. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zadania: 1. Rozpoczęcie realizacji: w dniu podpisania umowy. 2. Termin wykonania koncepcji - 28 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy. 3. Zakończenie realizacji: najpóźniej do dnia 30.11.2016 r. wraz ze złożeniem do Starostwa Powiatowego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowej i kosztorysowej zgodnie z przedmiotem umowy (lub zaproponowany przez Wykonawcę). 4. Termin obowiązywania pełnienia nadzoru autorskiego upływa 30.10.2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości : 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art.45 ust.6 ustawy Pzp, z tym, że: 3.1. złożone w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PeKaO S.A. I Oddział w Świdnicy 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Kwota wadium wniesiona przelewem winna znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywania natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata. 3.2. złożone w gwarancjach (bankowych, ubezpieczeniowych): z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy Pzp tj. w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za skutecznie wniesione Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego, przed terminem składania ofert. 5. Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Złożone w innej niż pieniądz formie winno być złożone w kasie Zamawiającego, jako depozyt, złożony za potwierdzeniem, przed upływem terminu składania ofert. 7. Dowód przelewu lub potwierdzenie depozytu (w oryginale) należy dołączyć do oferty. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem jak w pkt 12. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie, pkt 8 jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 12.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 12.3. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/glowna
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach