Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację dwóch łazienek, częściową wymianę drzwi i posadzek w pomieszczeniach Przedszkola nr 31 przy ul. Kruczej 19 w Warszawie (znak sprawy ZP- 17/15)

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6998449 , fax. 022 6998154
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
  ul. Nowogrodzka 43 43
  00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6998449, fax. 022 6998154
  REGON: 01525966300108
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację dwóch łazienek, częściową wymianę drzwi i posadzek w pomieszczeniach Przedszkola nr 31 przy ul. Kruczej 19 w Warszawie (znak sprawy ZP- 17/15)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację dwóch łazienek, częściową wymianę drzwi i posadzek w pomieszczeniach Przedszkola nr 31 przy ul. Kruczej 19 w Warszawie zwanej dalej opracowaniem. Dane ogólne: Kubatura dwóch łazienek ok. 25 m? Powierzchnia posadzek do wymiany ok. 60 m? Stolarka drzwiowa do wymiany 7 szt. Zakres prac projektowych: 1. Projekt wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej (7 sztuk): - inwentaryzacja do celów projektowych, - dokładny opis typu drzwi i ościeżnic oraz okuć stolarskich. 2. Projekt wielobranżowy remontu dwóch łazienek dla dzieci i dla personelu: - inwentaryzacja do celów projektowych, - projekt instalacji sanitarnych, - projekt instalacji elektrycznej, - projekt budowlany z doborem terakoty i urządzeń sanitarnych. 3. Zakres prac kosztorysowych obejmuje: - opis rodzaju terakoty z podaniem parametrów, - opis rodzaju farb i lakierów, - opis wymiany posadzek z terakoty i deszczułek drewnianych, - roboty demontażowe i rozbiórkowe. Opracowanie powinno obejmować w szczególności: 1) dokumentację projektową, opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129), stanowiącą podstawę do wydania decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i ekspertyzami, spełniającą również - wymogi normy PN-63/B-10145 posadzki z płytek kamionkowych - wymogi normy PN- 69/B-10280 roboty malarskie - wymogi normy PN- B-02100 skrzydła i okucia stolarki budowlanej - wymogi innych norm odpowiednich dla zastosowanych materiałów i robót i uwzględniającą: a) inwentaryzację do celów projektowych; b) projekt wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej (7 sztuk) zawierający inwentaryzację do celów projektowych, dokładny opis typu drzwi i ościeżnic oraz okuć stolarskich, ze wszystkimi charakterystycznymi elementami z podaniem wszystkich wymiarów i domiarów. Część rysunkowa dokumentacji winna zawierać wykaz stolarki drzwiowej, c) projekt wielobranżowy remontu dwóch łazienek dla dzieci i dla personelu zawierający inwentaryzację do celów projektowych, projekt instalacji sanitarnych, projekt instalacji elektrycznej oraz projekt budowlany z doborem terakoty i urządzeń sanitarnych, ze wszystkimi charakterystycznymi elementami z podaniem wszystkich wymiarów i domiarów, d) przedmiary robót obejmujące przedmiot zamówienia, w tym: opis rodzaju terakoty z podaniem parametrów, opis rodzaju farb i lakierów, opis wymiany posadzek z terakoty i deszczułek drewnianych, roboty demontażowe i rozbiórkowe oraz uwzględniające wszystkie niezbędne czynności wynikające z konieczności zabezpieczenia prac oraz innych czynności niewynikających bezpośrednio z dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie, e) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 2) specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129), uwzględniającej nazwy i kody: grup, klas oraz kategorii robót określonych w rozporządzeniu (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień; 3) kosztorysy inwestorskie, sporządzone na podstawie wykonanych przedmiarów, spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389). UWAGA: 1. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map, inwentaryzacji, warunków technicznych podłączenia mediów oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochroną przeciw-pożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia opracowania w sposób określony w art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac projektowych do uzgodnienia z Wydziałem Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy oraz użytkownikiem budynku, zakresu robót ujętych w opracowaniu. 4. Projekty budowlane muszą spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 5. Opracowanie Wykonawca złoży Zamawiającemu w formie papierowej wydrukowanej z plików PDF (inwentaryzacja 5 egz., projekt w 5 egz., wersja projektu niezawierająca nazw własnych, materiałów i urządzeń w 1 egz.; przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna w 3 egz.) oraz w formie elektronicznej (modyfikowalnej - Norma, Autocad lub Archicad i niemodyfikowalnej - PDF). 6. W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Termin wykonania zamówienia: do 50 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 50 dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma wykonać jeden egzemplarz opracowania zaakceptowanego przez użytkownika budynku i Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście, bez wymaganych uzgodnień w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy. Maksymalne skrócenie tego 30-dniowego terminu jakie dopuszcza Zamawiający to 10 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach