Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8627471 w. 241 , fax. 017 8526223
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie
  ul. Targowa 1 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8627471 w. 241, fax. 017 8526223
  REGON: 69048055700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: nowy.erzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie. W skład zamawianej dokumentacji wchodzą: 1. mapa do celów projektowych, 2. dokumentacja geologiczno- inżynierska zawi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 500,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający niżej podane warunki: 1. Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 2. Wykazać się doświadczeniem zawodowym: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, wykonał co najmniej 2 dokumentacje projektowe w zakresie budowy lub przebudowy kładki dla pieszych o minimalnej dług. 40 m każda, poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. 3. Wymagany potencjał kadrowy. Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem niezbędnym do realizacji zmówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania zamówienia: 1) Główny projektant - Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej. Staż przy projektowaniu po uzyskaniu uprawnień 3 lata; prowadził 2 podobne opracowania. 2) Sprawdzający branża mostowa - Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej. Staż przy projektowaniu po uzyskaniu uprawnień co najmniej 5 lat; prowadził 3 podobne opracowania. 3) Projektanci branżowi - Uprawnienia budowlane bez ograniczeń a) projektant branży drogowej - Uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej. Staż po uzyskaniu uprawnień 3 lata, prowadził 2 podobne opracowania. b) projektant branży elektrycznej - Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Staż po uzyskaniu uprawnień 3 lata; prowadził 2 podobne opracowania. c) projektant branży sanitarnej - Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Staż po uzyskaniu uprawnień 3 lata; prowadził 2 podobne opracowania. d) projektant branży telekomunikacyjnej - Uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej. Staż po uzyskaniu uprawnień 3 lata; prowadził 2 podobne opracowania. 4) Sprawdzający branżowi - Uprawnienia budowlane bez ograniczeń a) projektant branży drogowej - Uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej. Staż po uzyskaniu uprawnień 5 lat prowadził 2 podobne opracowania. b) projektant branży elektrycznej - Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Staż po uzyskaniu uprawnień 5 lat prowadził 2 podobne opracowania. c) projektant branży sanitarnej - Uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Staż po uzyskaniu uprawnień 5 lata, prowadził 2 podobne opracowania. d) projektant branży telekomunikacyjnej - Uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej. Staż po uzyskaniu uprawnień 5 lata; prowadził 2 podobne opracowania. Należy przedstawić uprawnienia zgodnie z wyżej wymienionymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia w danej specjalności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wszystkie wymienione osoby winny udokumentować członkowstwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (PIIB). Przebieg doświadczenia zawodowego każdej z ww. osób winien być poparty załączonym do oferty życiorysem zawodowym. Za podobne opracowanie zamawiający uważa wykonanie dokumentacji projektowej: 1) dla projektanta i sprawdzającego branży mostowej w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji kładki dla pieszych o minimalnej dług. 40 m każda, 2) dla projektantów i sprawdzających branżowych odcinka budowy, przebudowy lub zabezpieczenia sieci o długości min 100 mb. 4. Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub dostęp do kredytu w kwocie nie mniejszej niż 300 000,00 zł. 5. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Ocena spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę metodą spełnia/nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawcy. 1.3. Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji dla wykonawcy. 1.4. Wykaz ważniejszych dokumentacji projektowych wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (zgodnie z pkt III.2) ppkt 2 ogłoszenia) z podaniem ich wielkości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców - na załączniku nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. 1.5. Wykaz osób (wymienionych w pkt. III.2) ppkt. 3 ogłoszenia), którymi dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane prawem uprawnienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami o członkostwie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz informacjami na temat doświadczenia zawodowego każdej z osób - na załączniku nr 4. 1.6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 1.5, Wykonawca przewidział możliwość korzystania z tych osób. 1.7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (zgodnie z pkt. III.2) ppkt. 4 ogłoszenia) wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.8. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (zgodnie z pkt. III.2) ppkt. 5 ogłoszenia). 2. Ponadto do oferty należy dołączyć: 2.1 Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 2.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 2.3 Dane dotyczące zakresu powierzonych podwykonawcom części zamówienia na załączniku nr 5. 2.4 Dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu winien dołączyć do oferty kopię dowodu wpłaty na rachunek Zamawiającego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium w pozostałych formach wpłaty należy w formie oryginału złożyć w siedzibie Zamawiającego (pok. 601, VI piętro), a do oferty załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 2.5 Wypełnioną tabelę opracowań projektowych -na załączniku Nr 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: 1) pkt 1.1- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których powyżej mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.erzeszow.pl/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach