Przetargi.pl
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 204 R Majdan Królewski - Raniżów w miejscowości Wola Raniżowska , km 20+935 - 21+285

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 36-100 Kolbuszowa, ul. 11-go Listopada 10
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2275874 , fax. 017 2275874
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. 11-go Listopada 10 10
  36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
  tel. 017 2275874, fax. 017 2275874
  REGON: 83044323200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 204 R Majdan Królewski - Raniżów w miejscowości Wola Raniżowska , km 20+935 - 21+285
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie chodnika z kostki brukowej na powierzchni 525 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dla potwierdzenia spełnienia warunków Wykonawca winien przedłożyć dokumenty wymagane SIWZ. Ocena ofert oparta będzie na ocenie spełnienia wszystkich warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.kolbuszowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach