Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1363R Kamień-Podlesie-Kamień wraz z budową chodnika

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8636134 , fax. 17 8636113
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
  ul. Budziwojska 149 149
  35-317 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8636134, fax. 17 8636113
  REGON: 00125755700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1363R Kamień-Podlesie-Kamień wraz z budową chodnika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1363R Kamień-Podlesie-Kamień wraz z budową chodnika. 2. Zakres zamówienia: Przebudowa drogi ma polegać na: 1.Opis stanu istniejącego: -klasa techniczna drogi - zbliżona do L, -nośność drogi <80 kN/oś, -nawierzchnia bitumiczna w złym stanie technicznym - deformacja profilu, wyboje, zarysowania i spękania podłużne i poprzeczne, -droga posiada przekrój szlakowy, lokalnie półuliczny lub uliczny z chodnikami, -szerokość jezdni - 5,0 m do 6,0 m, -pobocze gruntowe 2 x po 0,75÷1,00 m, -odwodnienie - powierzchniowe (lokalnie rów kryty). 2.Opis stanu projektowego 2.1 Zakres projektowanych robót drogowych objętych dokumentacją techniczną: a) wykonanie remontu nawierzchni jezdni na długości 10,735 km, tj: - wykonanie warstwy ścieralnej z BA, - wykonanie warstwy wzmacniającej z BA lub kruszywa łamanego (w miarę potrzeb), - wykonanie warstwy profilowej z BA lub kruszywa łamanego z doprowadzeniem do pierwotnego przekroju poprzecznego (np.: przekrój daszkowy na prostej, spadek jednostronny jezdni na łuku), b) wymianie całej konstrukcji jezdni w miejscach ewentualnych przełomów, c) remoncie - wymianie (ze względu na stan techniczny) części przelotowych przepustów pod drogą wraz z wykonaniem ścianek czołowych, d) budowa nowego jednostronnego chodnika o łącznej długości 2,610 km w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym, e) poszerzenie jezdni na odcinkach projektowanych chodników, f) budowa rowów krytych wyposażonych w studnie rewizyjne i wpusty uliczne na odcinkach projektowanych chodników i przebudowa rowów w granicach pasa drogowego, g) wykonanie przebudowy poboczy z uzyskaniem szerokości 1,0 m (w uzasadnionych przypadkach 0,75 m) oraz ich częściowym utwardzeniu na szerokości 0,5 m przy krawędzi jezdni (w miarę potrzeb), h) wykonanie przebudowy rowów przydrożnych i odpływowych od przepustów tj. oczyszczeniu, pogłębieniu, odtworzeniu lub umocnieniu rowów (w miarę potrzeb), i) wykonanie przebudowy zjazdów poprzez oczyszczenie lub wymianę części przelotowych przepustów pod zjazdami z wyprofilowaniem i utwardzeniem powierzchni zjazdów na szerokości pasa drogowego materiałem porównywalnym (nie gorszym). 2.2 Parametry projektowanej drogi: -klasa techniczna drogi - L, - prędkość projektowa - 30 km/h, -nośność 100 kN, -zdolność do przeniesienia ruchu KR1, Szerokości: -jezdnia: -min. 5,00 m na odcinkach drogi o przekroju szlakowym -min. 5,50 m na odcinkach drogi o przekroju półulicznym -min. 6,00 m na odcinkach drogi o przekroju ulicznym -chodnik szer. 1,50 m, -pobocza gruntowe: 1,00 m (w uzasadnionych przypadkach 0,75 m lub 0,50 m) w tym gruntowe o nawierzchni utwardzonej 2x po 0,50 m, -odwodnienie - rowy otwarte (w uzasadnionych przypadkach rów kryty), -konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej z dopuszczeniem postoju samochodów o ciężarze całkowitym nie większym niż 2500 kG 3.Zakres dokumentacji technicznej 3.1. Przebudowa drogi w zakresie wymienionym w pkt. 2, wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. 3.2. W skład kompletu dokumentacji technicznej powinny wchodzić następujące elementy: 1) Aktualna mapa zasadnicza terenu objętego projektem w skali 1:1000 lub 1:500 - 1 egz. 2) Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie drogi - 1 egz. 3) Materiały do zgłoszenia - 4 egz. 4) Projekt wykonawczy - 4 egz. 5) Szczegółowe specyfikacje techniczne - 3 egz. 6) Część kosztorysowa - 3 egz. Ponadto opracowania 3), 4), 5) i 6) (tekstowe, obliczeniowe i rysunkowe) należy przedłożyć w wersji elektronicznej (płyta CD) do prezentacji na stronie internetowej (z możliwością pobrania pliku i wydrukowania): -część kosztorysowa (format .doc lub format .xls), -część opisowa (format .doc lub format .pdf), -część rysunkowa (format .pdf lub format .dwg). Poszczególne pliki (lub ich części) powinny być opisane w sposób umożliwiający łatwe zidentyfikowanie jego zawartości. 3.3. Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób umożliwiający zgłoszenie na jej podstawie robót do odpowiedniego organu budowlanego oraz realizację robót. W trakcie procesu projektowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przyjęte rozwiązania projektowe, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności: - przekrojów poprzecznych typowych, - sposobu odwodnienia, - przedmiaru robót, - przyjętej technologii robót. 3.4. Szczegółowe wymagania dla elementów dokumentacji technicznej: 1) Aktualna mapa zasadnicza terenu objętego projektem Wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny koszt. 2) Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie drogi Wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny koszt. 3) Materiały do zgłoszenia powinny zawierać: a) kserokopię uprawnień projektanta, b) aktualne zaświadczenia o przynależności projektanta do PIIB, c) część opisową określającą rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych i zawierającą między innymi: -lokalizację drogi (z podaniem numerów działek w zakresie drogi), -charakterystykę trasy i geometrii drogi, -charakterystykę z określeniem stanu istniejącego nawierzchni, poboczy, chodników, rowów, zjazdów, przepustów, rowów krytych i urządzeń infrastruktury technicznej drogi, -charakterystykę zamierzeń projektowych w zakresie trasy i geometrii drog, -opis projektowanych robót w zakresie nawierzchni, poboczy, chodników, rowów, zjazdów, przepustów i urządzeń infrastruktury technicznej drogi, -opis proponowanej technologii robót nawierzchniowych, -opis sposobu odwodnienia drogi z rozwiązaniami, d) część rysunkową zawierającą między innymi: -orientację w skali 1:10000 lub 1:25000, -plan sytuacyjny sporządzony na kopiach mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500 z dodatkowo naniesionym hektometrażem drogi i zakresem robót, -przekroje normalne w skali 1:50. 4) Projekt wykonawczy powinien zawierać: a) część opisową określającą rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych i zawierającą między innymi: -lokalizację drogi (z podaniem numerów działek w zakresie drogi), -charakterystykę trasy i geometrii drogi, -charakterystykę z określeniem stanu istniejącego nawierzchni, poboczy, chodników, rowów, zjazdów, przepustów i urządzeń infrastruktury technicznej drogi, -charakterystykę zamierzeń projektowych w zakresie trasy i geometrii drogi, -szczegółowy opis projektowanych robót w zakresie nawierzchni, poboczy, chodników, rowów, zjazdów, przepustów, rowów krytych i urządzeń infrastruktury technicznej drogi, -szczegółowy opis proponowanej technologii robót nawierzchniowych, -szczegółowy opis sposobu odwodnienia drogi z rozwiązaniami, b) część rysunkową zawierającą między innymi: -orientację w skali 1:10000 lub 1:25000, -plan sytuacyjny sporządzony na kopiach mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500 z dodatkowo naniesionym hektometrażem drogi i zakresem robót, -przekroje normalne w skali 1:50, -przekroje poprzeczne w skali 1:100 wykonane co najmniej co 50 m oraz w miejscach charakterystycznych, -plan liniowy robót zawierający wszystkie zaprojektowane rozwiązania w bieżącym kilometrażu drogi, -rysunki szczegółowe rozwiązań projektowych w skali 1:50, 1:20 i lub 1:10. 5) Szczegółowe specyfikacje techniczne powinny być sporządzone na podstawie Ogólnych specyfikacji technicznych GDDKiA (lub przy braku odpowiednich OST na podstawie odpowiednich norm materiałowych i czynnościowych, świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania, wytycznych technicznych i technologicznych opracowanych przez IBDiM lub GDDKiA), posiadać ich układ graficzny i merytoryczny, a także z uwzględniać zmiany wynikające z obowiązujących obecnie norm budowlanych (w tym drogowych). Specyfikacje powinny obejmować całość robót objętych dokumentacją i odpowiadać ściśle ich zakresowi. 6) Część kosztorysowa powinna zawierać: -przedmiar robót, w którym: -każda pozycja przedmiaru winna posiadać ilość jednostek obmiarowych udokumentowanych jednoznacznym i czytelnym wyliczeniem - podaniem podstawy obmiaru (wg rysunku, zestawienia, tabeli), -każda pozycja przedmiaru winna posiadać jednoznaczny i dokładny opis asortymentów robót, który powinien obejmować: -rodzaj i parametry materiału zastosowanego do wykonania (bez podawania nazwy producenta tego materiału lub nazw własnych materiału wskazujących producenta), -rodzaj zastosowanego sprzętu bez jego parametrów, -grubości warstw, -kategorie gruntów, -klasy betonów, -określenie sposobu wykonania robót: ręczne i mechaniczne, -odległość transportu materiałów z rozbiórki, -zaznaczenie: materiał inwestora, o ile taki występuje, -jednoznaczne określenie, że materiał użyty do wykonania elementu robót podlega odzyskowi,w przypadku dokopu należy przyjąć, że wykonawca robót pozyska grunt własnym kosztem i staraniem, -każda pozycja przedmiaru winna mieć określoną podstawę wyceny tj.: nr katalogu, tablicy i kolumny, a w przypadku kalkulacji indywidualnej lub analogii - nakładów normowych dla R,M,S. -robotom należy przypisać pozycje przedmiarowe w kolejności technologicznej ich wykonywania, -określono szczegółowo asortymentów robót wchodzących w skład poszczególnych pozycji,należy uwzględnić pozycję - inwentaryzacja powykonawcza, -dla robót należy określić kod CPV, Obliczenia, tabele, wykazy i zestawienia obejmujące całość robót tj.: obliczenie powierzchni warstw jezdni (wzmocnienie nawierzchni), obliczenie poszerzeń nawierzchni, obliczenie objętości profilowania nawierzchni, obliczenia robót ziemnych, wykaz robót związanych z remontem istniejących i budową nowych chodników, wykaz zatok autobusowych z peronami, wykaz zjazdów uwzględniający zakres prac przy nich (łącznie z przepustami), wykaz przepustów pod koroną drogi wraz z niezbędnymi robotami, wykaz robót związanych z renowacją odwodnienia tj. rowy do oczyszczenia, pogłębienia, umocnienia, remont i wykonanie rowów krytych, wykaz robót przy renowacji poboczy, zestawienie znaków pionowych, słupków, konstrukcji wsporczych, i urządzeń bezpieczeństwa (w tym słupki prowadzące), zestawienie oznakowania poziomego, wykaz drzew do wycinki odrębnie dla każdej gminy, inne obliczenia, tabele, wykazy i zestawienia dla udokumentowania przedmiarów. 4.Opis przedmiotu dokumentacji. 1)Przedmiot dokumentacji opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu dokumentacji nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu dokumentacji nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. 2)Przedmiot dokumentacji należy opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 3)W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: a) europejskie aprobaty techniczne;ba) wspólne specyfikacje techniczne; b) normy międzynarodowe; c) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. d)W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się w kolejności: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne. 5)Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w pkt. 2-4, należy wskazać, ze dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach