Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 10 3623R w zakresie budowy chodnika po prawej stronie poza rowem w msc. Ławnica na odcinku 450 mb

Gmina Tuszów Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-332 Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 225
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 7743725 , fax. 017 7743721
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuszów Narodowy
  Tuszów Narodowy 225 225
  39-332 Tuszów Narodowy, woj. podkarpackie
  tel. 017 7743725, fax. 017 7743721
  REGON: 65058193300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszownarodowy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 10 3623R w zakresie budowy chodnika po prawej stronie poza rowem w msc. Ławnica na odcinku 450 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej nr 10 3623R w zakresie budowy chodnika po prawej stronie poza rowem w msc. Ławnica na odcinku 450 mb
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3000,00 zł, słownie: trzy tysiące zł, 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuszownarodowy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach