Przetargi.pl
Wykonanie adaptacji w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej w ramach projektu pn. „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-140 Łączna, Łączna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 254 84 79 , fax. 41 254 84 79
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Łączna
  26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 254 84 79, fax. 41 254 84 79
  REGON: 29058073900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uglaczna.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=39053

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie adaptacji w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej w ramach projektu pn. „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - prace adaptacyjne w zakresie przystosowania wyznaczonych sal w budynku w Świetlicy w Zagórzu na potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej. Prace adaptacyjne dotyczą adaptacji pomieszczeń świetlicy, łazienek, holu, wiatrołapu i schodów zewnętrznych. Szczegółowy opis, zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz jego wykonania opisany został w dołączonym do zapytania ofertowego przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, gdyż nie określa żadnych warunków. 1. Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w załączniku nr 4 do SIWZ). 2) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego wymagane postanowieniami rozdziału IV, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy) Wymagana forma- oryginał. 4)Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w załączniku nr 4 do SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, dotyczące wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego http://www.uglaczna.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=39053 wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach