Przetargi.pl
Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Kakonin i Napęków na terenie Gminy Bieliny” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo –rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019

Gmina Bieliny ogłasza przetarg

 • Adres: 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 413 026 107
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bieliny
  ul. Partyzantów 17
  26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie, fax. 413 026 107
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieliny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Kakonin i Napęków na terenie Gminy Bieliny” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo –rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1. Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Kakoninie 1) Strefa relaksu – montaż stołu do gry w szachy/warcaby (komplet), montaż stołu do tenisa(komplet),montaż gry kółko-krzyżyk 2) Siłownia plenerowa – montaż urządzeń z zachowaniem stref bezpieczeństwa takich jak: Orbitrek, Wioślarz, Rower, Praca nożna+motyl, Biegacz, Twister+wahadło. montaż tablicy informacyjnej. 3) Montaż ławek – 4 szt. i koszy na śmieci 2 szt., 4) Nasadzenia roślinne -28 szt., 5) Niwelacja terenu, rozłożenie warstwy humusu , wysiew trawy, 6) Nawierzchnia bezpieczna z płyt wraz z montażem o powierzchni łącznej 56 m2 ( 6x 6m2, 4m2,16 m2) i grubości min. 35 mm Część 2. Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w Napękowie 1) Strefa relaksu – montaż stołu do gry w szachy/warcaby (komplet), montaż stołu do tenisa(komplet), 2) Siłownia plenerowa – montaż urządzeń z zachowaniem stref bezpieczeństwa takich jak: Orbitrek, Wioślarz, Rower, Masarzer pleców i bioder, Wyciąg+wyciskanie, Twister+wahadło, montaż tablicy informacyjnej, 3) Montaż ławek – 4 szt. i koszy na śmieci 2 szt., 4) Nasadzenia roślinne -28szt., 5) Niwelacja terenu, rozłożenie warstwy humusu , wysiew trawy, 6) Nawierzchnia bezpieczna z płyt wraz z montażem o powierzchni łącznej 56 m2 ( 6x 6m2, 4m2,16 m2) i grubości min. 35 mm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: Część 1: 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc zł 00/100), Część 2: 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc zł 00/100),
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, albo wskazanie dostępności odpowiedniego dokumentu w formie elektronicznej pod adresem internetowym, zgodnie z pkt 2 formularza ofertowego - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza b) zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma – oryginał; c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwa, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach