Przetargi.pl
Usługa zaprojektowania, wykonania kalendarzy na rok 2020 wraz z dostawą i rozładunkiem w siedzibie zamawiającego.

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901 , fax. 41 3445265
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, fax. 41 3445265
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa zaprojektowania, wykonania kalendarzy na rok 2020 wraz z dostawą i rozładunkiem w siedzibie zamawiającego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, wykonania kalendarzy na rok 2020 wraz z dostawą i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (parter budynku) w ilościach: 1) Kalendarz książkowy - 450 szt., 2) Kalendarz kieszonkowy - 750 szt., 3) Kalendarz trójdzielny - 600 szt. 2. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kalendarze 30199792-8, Usługi drukowania i dostawy 79823000-9. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ. 4. Cenę oferty wykonawca oblicza w Dodatku nr 2 do SIWZ – „Formularz cenowy”, w której musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi wraz z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu zamówienia w siedzibie zamawiającego. Wypełniony zgodnie z wymaganiami zamawiającego i podpisany przez wykonawcę dokument stanowić będzie odpowiedni załącznik do oferty składanej przez wykonawcę. 5. Do zadań wykonawcy należeć będzie opracowanie graficzne wybranych kalendarzy, o których mowa w pkt 1, z uwzględnieniem wymagań opisanych w SIWZ i Załączniku nr 1 do SIWZ - SOPZ. 6. Zamawiający wymaga, aby kalendarze były wysokiej jakości, fabrycznie nowe i kompletne. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ. 7. Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże wykonawcy logotypy oraz wytyczne niezbędne do opracowania projektów graficznych i nadruków. 8. Wykonawca zobowiązany jest stosować logotypy oraz oznakowania, zgodnie z obowiązującymi zasadami promocji projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199792-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz cenowy - wg wzoru określonego w Dodatku nr 2 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do oferty wykonawcy. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach