Przetargi.pl
WB.2420.10.2012.NG Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii ogłasza przetarg

 • Adres: 50-137 Wrocław, Pl. Uniwersytecki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3752966 , fax. 71 3752995
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
  Pl. Uniwersytecki 1 1
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3752966, fax. 71 3752995
  REGON: 55181193007000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WB.2420.10.2012.NG Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uni.wroc.pl (zakładka zamówienia publiczne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach