Przetargi.pl
Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynków jednostek organizacyjnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki w tym: 1. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim 2. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim 3. Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim 4. Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim 5. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim

Gmina Kamieniec Ząbkowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8162010 , fax. 074 8173361
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
  ul. Ząbkowicka 26 26
  57-230 Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8162010, fax. 074 8173361
  REGON: 89071844900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamzab.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynków jednostek organizacyjnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki w tym: 1. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim 2. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim 3. Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim 4. Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim 5. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywną w miarę potrzeb dostawę oleju opałowego lekkiego do siedzib jednostek organizacyjnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki w ilościach niezbędnych do ogrzewania pomieszczeń. Planowana łączna ilość oleju wynosić będzie ok. 144 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: zmniejszenia ilości dostawy oleju stosownie do potrzeb. Planowana ilość dostaw oleju do poszczególnych obiektów wynosi:: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Zamkowa 4 - szacunkowa ilość oleju opałowego 80 000 litrów, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim. ul. Szkolna 10 - szacunkowa ilość oleju opałowego 30 000 litrów, Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Złotostocka 27 - szacunkowa ilość oleju opałowego 4 000 litrów, Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26 - szacunkowa ilość oleju opałowego 15 000 litrów, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Złotostocka 4 - szacunkowa ilość oleju opałowego - 15 000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kamzab.pl/BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach