Przetargi.pl
Zakup, dostawa , montaż i uruchomienie różnych urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7537286 , fax. 75 7543883
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
  ul. Ogińskiego 6 6
  58-506 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7537286, fax. 75 7543883
  REGON: 00029364000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa , montaż i uruchomienie różnych urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa , montaż i uruchomienie urządzeń medycznych z podziałem na 7 ( siedem ) zadań - pakietów dla potrzeb WCSKJ w Jeleniej Górze , przy ul. Ogińskiego 6: zad. nr 1:dostawa , montaż i uruchomienie pomp objętościowych do podawania cytostatyków - szt.10.; zad. nr 2:dostawa , montaż i uruchomienie histeroskopu z osprzętem - kpl.1.; zad. nr 3:dostawa , montaż i uruchomienie kardiomonitorów szt.10 i defibrylatorów szt.4.; zad. nr 4 :dostawa , montaż i uruchomienie łóżek do intensywnej opieki medycznej - szt.4.; zad. nr 5:dostawa , montaż i uruchomienie systemu elektrochirurgicznego - kpl.1.; zad. nr 6:zakup laryngoskopów światłowodowych zgodnie z wykazem ; zad. nr 7:dostawa , montaż i uruchomienie automatycznego aparatu do barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych - kpl.1.;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta ma być zabezpieczona wadium: zad. nr 1: dostawa , montaż i uruchomienie pomp objętościowych do podawania cytostatyków - 1000,00 zł ( jeden tysiąc zł. ) ; zad. nr 2: dostawa , montaż i uruchomienie histeroskopu z osprzętem - 1100,00 zł (jeden tysiąc sto zł. ) ; zad. nr 3: dostawa , montaż i uruchomienie kardiomonitorów i defibrylatorów - 1900,00 zł ( jeden tysiąc dziewięćset zł); zad. nr 4 : dostawa , montaż i uruchomienie łóżek do intensywnej opieki medycznej - 1200,00 zł ( jeden tysiąc dwieście zł.); zad. nr 5: dostawa , montaż i uruchomienie systemu elektrochirurgicznego - 800,00 zł ( osiemset zł.) ; zad. nr 6 : zakup laryngoskopów światłowodowych zgodnie z wykazem - 400,00 zł ( czterysta zł .); zad. nr 7 : dostawa , montaż i uruchomienie automatycznego aparatu do barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych -1300,00 zł (jeden tysiąc trzysta zł); a) wadium ma być wniesione do dnia 03 - 12 - 2012 do godziny 10.00. w poniższych formach : - w pieniądzu PLN ( na konto : PKO BANK POLSKI Spółka Akcyjna nr rachunku 23 1020 2137 0000 9702 0129 1483 ) - w poręczeniach bankowych - w gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z poźn. zm.). b) oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium będzie odrzucona, c) wadium wnoszone w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, ma którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, d) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art.46 ust.4a) Ustawy Pzp. e) Wykonawcy ,którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego f) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, g) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8 d) SIWZ , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. h) Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy c) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba ,że udowodnił , że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.jgora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach