Przetargi.pl
Utwardzenie terenu działki nr 178/17 przy ulicy Mazurskiej w Reszlu

Gmina Reszel ogłasza przetarg

 • Adres: 11-440 Reszel, Rynek 24
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 755 00 31 , fax. 89 7550031
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Reszel
  Rynek 24 24
  11-440 Reszel, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 755 00 31, fax. 89 7550031
  REGON: 51074361100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugreszel.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie terenu działki nr 178/17 przy ulicy Mazurskiej w Reszlu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu działki nr 178/17 przy ulicy Mazurskiej w Reszlu . 1.2. Zakres rzeczowy prac objętych zamówieniem: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie robót nawierzchniowych: - budowa nawierzchni z kostki betonowej, - budowa nawierzchni z płyt ażurowych betonowych, regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, założenie rur osłonowych na kablu telekomunikacyjnym, 1.3. Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest za pomocą dokumentów załączonych do niniejszej SIWZ tj.: 1) projekt budowlano - wykonawczy 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) przedmiary robót (będące materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ofertowej) Uwaga: Kosztorys ofertowy uproszczony Wykonawca przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 1.4. Dokumentacja w wersji papierowej dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 14.00 1.5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia - w przedmiarze robót lub projekcie budowlanym znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie materiałów budowlanych lub urządzeń to należy je rozumieć jako przykład modelowy. Zaproponowane przez Wykonawcę materiały budowlane lub urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać parametry techniczno - eksploatacyjno - użytkowe nie gorsze niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Zaproponowane przez Wykonawcę materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, wszelkie inne dokumenty wymagane przez odpowiednie w danym zakresie instytucje. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty - karty katalogowe, itp. - na proponowane w ofercie materiały i urządzenia. Uwaga : zgodnie z zapisem art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 1.6. Zamawiający dopuszcza w ofercie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia standardów technicznych, technologicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych przez Wykonawcę wymagać będzie uzyskania zgody przez Zamawiającego. Oferent uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz uzgodnienia wynikające ze zmiany urządzenia lub zaproponowanych materiałów równoważnych - w tym poniesione pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. . 1.7. Oferent przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. . - Materiały proponowane przez Wykonawcę podlegają przed wbudowaniem wcześniejszej ocenie oraz akceptacji przez Zamawiającego. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do opiniowania i wyboru elementów stanowiących o estetyce obiektu budowlanego. - Materiały i roboty zamienne wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 1.8. Materiały, które wykorzysta Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie - określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), wymaganiom przetargowym oraz projektu. 1.9. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności , które mogą wpłynąć na cenę zamówienia dlatego też proponuje się dokonania, we własnym zakresie i na własny koszt, wizji lokalnej terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 1.10. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń i szkód. 1.11. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich przejmując odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy w którym prowadzone są roboty budowlane w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 1.12. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia 36 miesięcznej gwarancji od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 36 miesięcy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji. 1.13. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 1.14.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgłoszenia o przystąpieniu do wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, wzorze umowy i przedmiarach robót. 1.15. Ponadto cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, SIWZ jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. następujące koszty : 1) obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 2) zajęcia pasa drogowego, 3) oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 4) dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 5) urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 6) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 7) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 8) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, 9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 10) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz napraw innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 11) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego, 12) inne, mogące wyniknąć w trakcie realizacji zadania, związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/reszel_gmina_miejsko_-_wiejska/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach