Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do kotłowni Urzędu Gminy w Budrach - sezon grzewczy 2014/2015 r.

Gmina Budry ogłasza przetarg

 • Adres: 11-606 Budry, Al. Wojska Polskiego 27
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4278003 , fax. 087 4278017
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Budry
  Al. Wojska Polskiego 27 27
  11-606 Budry, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4278003, fax. 087 4278017
  REGON: 00053285000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.budry.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do kotłowni Urzędu Gminy w Budrach - sezon grzewczy 2014/2015 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla kamiennego do kotłowni Urzędu Gminy w Budrach - sezon grzewczy 2014/2015 r. Zakres zamówienia obejmuje: Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do kotłowni Urzędu Gminy w Budrach - sezon grzewczy 2014/2015 r. w ilości szacunkowej - 150 ton. Asortyment: Węgiel orzech gatunek I Kaloryczność: nie mniej niż 27.000- kJ/kg Zawartość popiołu do 5 - 8% Zawartość siarki - do 0,5 - 0,8%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.budry.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach