Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy węgla i koksu na potrzeby KWP w Olsztynie i jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5225200, 5225760 , fax. 089 5225205
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Partyzantów 6/8 6/8
  10-521 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5225200, 5225760, fax. 089 5225205
  REGON: 51006478400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy węgla i koksu na potrzeby KWP w Olsztynie i jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są sukcesywne dostawy węgla kamiennego (kostka, orzech) i koksu grubego, zwanych dalej opałem na potrzeby 12 jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. 2. Wymagane parametry opału stanowiącego przedmiot zamówienia: Lp. Asortyment gatunek Wartość opałowa kJ/kg Zawartość popiołu % Zawartość siarki % Klasa handlowa 1. Węgiel kamienny kostka gat. I Min 25000 Max 12 Max 0,8 25/12/08 2. węgiel kamienny orzech gat. I Min 25000 Max 12 Max 0,8 25/12/08 2. koks gruby gat.I Min 26000 Max 10 Max 0,7 26/10/08 3. Na potwierdzenie spełniania przez dostarczany opał w/w parametrów do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości dostarczonego opału. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z miejscem dostaw oraz szacowaną ilością dostaw dla poszczególnych jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego na okres realizacji zamówienia zawiera załącznik Nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dostępny na stronie internetowej Zamawiającego. 3.5. Wykonawca dostarczy każdorazowo zamówioną partię opału własnym transportem i na swój koszt do poszczególnych miejsc dostaw określonych w Załączniku Nr 4 do SIWZ. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem: Zadanie nr 1 - dostawa 12,5 ton węgla kamiennego (kostka) do kotłowni KWP w Olsztynie zlokalizowanej w Milejewie (maszt). Zadanie nr 2 - dostawa 14,0 ton węgla kamiennego (kostka) do jednostek Policji zlokalizowanych na terenie powiatu piskiego. Zadanie nr 3 - dostawa 6,0 ton węgla kamiennego (kostka) do jednostek Policji zlokalizowanych na terenie powiatu Iławskiego. Zadanie nr 4 - dostawa 3,0 ton węgla kamiennego (kostka) do jednostek Policji zlokalizowanych na terenie powiatu braniewskiego. Zadanie nr 5 - dostawa 34,6 tony węgla kamiennego (kostka) do jednostek Policji zlokalizowanych na terenie powiatu elbląskiego. Zadanie nr 6 - dostawa 12,0 ton węgla kamiennego (kostka), 9 t węgla kamiennego (orzech) i 8 ton koksu grubego do jednostek Policji zlokalizowanych na terenie powiatu olsztyńskiego. Zadanie nr 7 - dostawa 120,0 ton węgla kamiennego (kostka) do jednostek Policji zlokalizowanych na terenie powiatu oleckiego. Zadanie nr 8 - dostawa 6,0 ton węgla kamiennego (kostka) do jednostek Policji zlokalizowanych na terenie powiatu ostródzkiego. Zadanie nr 9 - dostawa 15,7 tony węgla kamiennego (kostka) do jednostek Policji zlokalizowanych na terenie powiatu giżyckiego. Zadanie nr 10 - dostawa 5,5 tony węgla kamiennego (kostka) do jednostek Policji zlokalizowanych na terenie powiatu działdowskiego. Zadanie nr 11 - dostawa 4,0 ton węgla kamiennego (kostka) do jednostek Policji zlokalizowanych na terenie powiatu bartoszyckiego. Zadanie nr 12 - dostawa 25,0 ton węgla kamiennego (kostka) do jednostek Policji zlokalizowanych na terenie powiatu gołdapskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Zamawiający ustalił wadium na kwotę: a) W zadaniu Nr 1 - 180,00 zł, b) W zadaniu Nr 2 - 190,00 zł, c) W zadaniu Nr 3 - 90,00 zł, d) W zadaniu Nr 4 - 40,00 zł e) W zadaniu Nr 5 - 700,00 zł f) W zadaniu Nr 6 - 400,00 zł g) W zadaniu Nr 7 - 1 400,00 zł h) W zadaniu Nr 8 - 90,00 zł i) W zadaniu Nr 9 - 200,00 zł j) W zadaniu Nr 10 - 80,00 zł k) W zadaniu Nr 11 - 50,00 zł l) W zadaniu Nr 12 - 300,00 zł Łączna kwota wadium dla zadań Nr 1- Nr 12 wynosi 3 720,00 PLN (słownie: trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach