Przetargi.pl
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy w miejscowości Braniewo

Izba Celna w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-413 Olsztyn, ul. Dworcowa 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5397015 , fax. 089 5397016
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Olsztynie
  ul. Dworcowa 1 1
  10-413 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5397015, fax. 089 5397016
  REGON: 51063603900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.ic.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy w miejscowości Braniewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i funkcjonariuszami celnymi Izby Celnej w Olsztynie oraz kandydatami do pracy/służby w Izbie Celnej w Olsztynie w zakresie badań wstępnych, kontrolnych i okresowych oraz wydawania orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy/służby na określonym stanowisku lub przeciwwskazania zdrowotne do pracy/służby na określonym stanowisku; W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami celnymi i pracownikami Izby Celnej w Olsztynie Wykonawca gwarantuje udział lekarza sprawującego opiekę zdrowotną w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, powołanej w trybie określonym w art. 237_12 Kodeksu pracy. 2. Badaniami będą objęci: - funkcjonariusz celny; - członek korpusu służby cywilnej; Charakterystyka stanowisk pracy oraz opis czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach znajdują się w pkt. 3.7 SIWZ. 5. Prognozowana ilość badań wstępnych i okresowych /osób do badań/ oraz ich minimalny zakres zostały określone w formularzu ofertowym w części I i II cennika badań (jako badania podstawowe dla wszystkich pracowników/funkcjonariuszy oraz badania uzupełniające do określonego stanowiska). Prognozowana ilość badań kontrolnych została podana w części III formularza ofertowego/cennika badań. Prognozowana ilość badań dodatkowych oraz ich zakres zostały podane w części IV formularza ofertowego/cennika badań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.ic.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach