Przetargi.pl
świadczenie usługi zootechnicznej w grancie G9

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 10-747 Olsztyn, ul. Tuwima 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5234692 , fax. 089 5234693
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
  ul. Tuwima 10 10
  10-747 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5234692, fax. 089 5234693
  REGON: 00128934000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pan.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi zootechnicznej w grancie G9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa zootechniczna polegająca na przygotowaniu i udostępnieniu zwierząt (loszki) do doświadczeń w ramach prac badawczych dot. Regulacji ekspresji i roli receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów (PPAR) podczas implantacji zarodków i tworzenia łożyska u świni. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1. przechowanie oraz utrzymywanie 80 sztuk loszek (mieszańce ale zawsze te same rasy) przez czas trwania usługi tj. w okresie od dnia podpisania umowy do 30.07.2017 r. Loszki będą wyselekcjonowane przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego i powinny spełniać następujące wymagania: a) powinny być wybrane spośród loszek o znanej dacie urodzenia, o wadze ok 100kg i spełniać pod-stawowe kryteria hodowlane (tempo wzrostu, prawidłowa budowa itp.). b) powinny być kolczykowane, posiadać indywidualne numery identyfikacyjne i wpisane do specjal-nej księgi zwierząt przygotowywanych do doświadczeń z zaznaczeniem bieżących informacji i uwag o każdej loszce. c) spełniać kryteria zdrowotne i posiadać tzw. paszport weterynaryjny z wpisanymi terminami szcze-pień i innych zabiegów weterynaryjnych. d) powinny być żywione według norm dla zwierząt przeznaczonych do hodowli i rozrodu. e) codzienne kontrolowanie w okresie osiągania dojrzałości płciowej pod kątem zmian zewnętrznych narządów rozrodczych, świadczących o zbliżającej się rui f) sprawdzanie wyselekcjonowanych loszek od chwili wystąpienia zmian w zewnętrznych narządach rozrodczych dwa razy na dobę (rano i wieczorem - co 12 godzin), knurem próbnikiem (z przecię-tymi nasieniowodami)w celu ustalenia dnia, w którym wystąpiła I ruja. g) zakwalifikowanie zwierząt do doświadczeń po wystąpieniu dwóch kolejnych rui. h) inseminacja wskazanych przez Zamawiającego sztuk. 2. Przygotowanie, selekcja i udostępnianie zwierząt do doświadczeń, zgodnie z wytycznymi i harmonogramem ustalonym z Zamawiającym, 3. Umożliwienie poubojowego pobrania materiału biologicznego (macica, jajniki, krew) w terminach wskazanych przez Zamawiającego Termin realizacji zamówienia do 30.07.2017 r. lub do wyczerpania środków, jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 1. Wykonawca zobowiązany jest: a) zapewnić pomoc fizyczną Wykonawcy lub osoby przez niego wyznaczonej przy przygotowaniu zwierząt do doświadczeń (przytrzymanie, unieruchomienie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 030000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od pobierania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach