Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie działania Regionalnej Komisji Lekarskiej

Izba Celna w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-413 Olsztyn, ul. Dworcowa 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5397015 , fax. 089 5397016
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Olsztynie
  ul. Dworcowa 1 1
  10-413 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5397015, fax. 089 5397016
  REGON: 51063603900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.ic.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie działania Regionalnej Komisji Lekarskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Regionalnej Komisji Lekarskiej w zakresie: 1. przeprowadzania badań lekarskich w celu: a) ustalenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia służby na określonym stanowisku służbowym, b) ustaleniu braku albo istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do skierowania funkcjonariusza na określone szkolenie, w tym szkolenie specjalistyczne, c) zbadania prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby oraz wystawionych zaświadczeń lekarskich do celów wypłaty uposażenia za czas niezdolności do służby; 2. wydawania w I instancji orzeczeń stwierdzających: a) brak albo istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia służby na określonym stanowisku służbowym przez funkcjonariusza, b) brak albo istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do skierowania funkcjonariusza na określone szkolenie, c) prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby funkcjonariusza z powodu choroby oraz prawidłowości wystawionych zaświadczeń lekarskich do celów wypłaty uposażenia za czas niezdolności do służby; 3. prowadzenia dokumentacji badań lekarskich..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.ic.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach