Przetargi.pl
Karma dla ptaków

Zakład Produkcyjno Usługowy Handlowy Lasów Państwowych ogłasza przetarg

 • Adres: 10-307 Olsztyn, ul. M. Zientary-Malewskiej 51/53
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5327304 , fax. 089 5268817
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Produkcyjno Usługowy Handlowy Lasów Państwowych
  ul. M. Zientary-Malewskiej 51/53 51/53
  10-307 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5327304, fax. 089 5268817
  REGON: 51100169100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/zpuh_olsztyn/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka skarbu państwa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Karma dla ptaków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa karmy dla ptaków w ilości 130.000kg Karma w torebce siatkowej ze sznurkiem lub drutem umożliwiającym jej zawieszenie Opakowanie zbiorcze do 50 sztuk Karma ma być w siatkach formowana w kule(ptasie pyzy). Waga 30dkg-50-dkg. Skład: receptura /100g (%) Śruta pszenna 33 Śruta kukurydziana 10 Słonecznik 20 Łój 22 Kreda 7 Otręby pszenne 5 Rzepak 1 Orzech ziemny 2 Koszty transportu pokrywa wykonawca przy zamówieniach powyżej 500zł. netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 156000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/zpuh_olsztyn/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach