Przetargi.pl
UTRZYMANIE WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH Bogomicki km 0+000 - 8+140 w. Chociemyśl, Ceber, Zabiele, gm. Kotla

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 32
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 86 270 07
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy
  ul. Macieja Rataja 32 32
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 86 270 07
  REGON: 93296478800052
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzmiuw.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTRZYMANIE WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH Bogomicki km 0+000 - 8+140 w. Chociemyśl, Ceber, Zabiele, gm. Kotla
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utrzymanie cieków w zakresie konserwacji bieżącej. Zakres zamówienia: km 0+000 - 8+140 -wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp cieku wraz z wygrabieniem - 220,7 ar -j/w lecz z dna cieku 27,59 ar -wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku wraz z wygrabieniem - 418,2 ar -ręczne ścinanie krzaków - bez karczowania: krotność 4; bez wywozu, spalenie na miejscu - 10 / 100 ar / mp -oczyszczenie przepustów rurowych przy t/r = ? i śr. = 0,8 m 14 mb -j/w lecz śr. = 1,0 m 23 mb -j/w lecz śr. = 1,5 m 11 mb -j/w lecz śr. = 2x2 m i t/b = 1/3 6,5 mb
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. - W okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez wykonanie przez wykonawcę usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć wykonanie usług polegających na utrzymaniu (vide art. 64 ust. 1ustawy Prawo wodne - Dz.U. z 2001, Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.) obiektów wymienionych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych i Klasyfikacji Środka Trwałego - grupa 2, podgrupa 20, rodzaj 225 [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie KŚT - Dz. U. nr 112, poz. 1317 ze zm.]. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dołączonych do oferty oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert. c) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert d) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (np. referencje lub kserokopie protokołów odbioru robót opatrzonych klauzulą (za zgodność z oryginałem) i podpisanych przez Wykonawcę) potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzmiuw.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach