Przetargi.pl
Remont hallu głównego w Szpitalu Uzdrowiskowym Jubilat w Lądku Zdroju

Uzdrowisko Lądek Długopole S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 57-540 Lądek-Zdrój, ul. Wolności 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8146434, 8146227 w. 265 , fax. 074 8147107
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Lądek Długopole S.A.
  ul. Wolności 4 4
  57-540 Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8146434, 8146227 w. 265, fax. 074 8147107
  REGON: 00028828300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-ladek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Akcyjna Skarbu Państwa - NZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont hallu głównego w Szpitalu Uzdrowiskowym Jubilat w Lądku Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont hallu głównego w Szpitalu Uzdrowiskowym Jubilat w Lądku Zdroju w następującym zakresie: Roboty ogólnobudowlane- wykucie starej stolarki drzwiowej, demontaż ścian z płyt gipsowo - kartonowych, demontaż wiatrołapu, demontaż istniejącego wyposażenia hallu, wykonanie wiatrołapu w konstrukcji aluminiowej z drzwiami automatycznie przesuwanymi, odnowienie ścian i stropów przez odbicie odstających tynków, uzupełnienie tynków, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, wymurowanie ścianek recepcji, demontaż istniejącej i montaż nowej balustrady schodów ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem, wykonanie sufitu podwieszonego w systemie THERMATEX w module 600x600 z wypełnieniem płytami FRESKO, obłożenie słupów płytami marmurowymi, obłożenie lady recepcji i kiosku płytami marmurowymi, pomalowanie istniejącej ślusarki okiennej farbą w kolorze ecru, otynkowanie podokienników i słupów w miejscach nie obłożonych marmurem masą tynkarską MARMURIT nr 244 grubości 1,5 mm, renowacja istniejącej posadzki hallu. Roboty sanitarne: montaż pompy i zbiornika przelewowego fontanny, Roboty elektryczne: wykonanie nowej linii zasilającej hallu z istniejącej rozdzielnicy na parterze, wykonanie nowej instalacji oświetleniowej , wykonanie instalacji elektrycznych gniazd, zasilania fontann, montaż opraw oświetleniowych, łączników i gniazd, wykonanie instalacji do stanowisk komputerowych i recepcji. Wyposażenie: lady w recepcji i kiosku, fontanna, regały w recepcji, szafa w kiosku, siedziska skórzane, stoły kamienne, kwietniki stałe, donice, system mocowania pnączy MEGA, gablota 1330x1960 podświetlona, kinkiety, latarnie kute, stanowiska komputerowe. Zamówienie zawiera się w kwocie o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla całości przedmiotu zamówienia w kwocie 4 000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust 1 ustawy Pzp i: - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, o której mowa w przedmiocie zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, - wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (co najmniej 2 zamówienia) odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia ( z aranżacją wnętrz łącznie, o kubaturze i powierzchni pomieszczeń nie mniejszej niż przedmiot zamówienia ) i o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł. (netto). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie, - wykażą, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, zgodne z ustawą Prawo Budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na minimalną sumę ubezpieczenia 200 000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych), - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, każdy z Wykonawców musi spełniać warunki określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w SIWZ Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: oświadczenie z art. 22 ust 1 i art. 24 ustawy PZP, które stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej ( deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na minimalną sumę ubezpieczenia 200 000 zł. (słownie: - dwieście tysięcy zł.), wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (z aranżacją wnętrz łącznie, o kubaturze i powierzchni pomieszczeń nie mniejszej niż przedmiot zamówienia) i o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł (netto) wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie wymienionych robót, zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ, wykaz personelu kierowniczego przy realizacji zamówienia wraz z kopiami odpowiednich uprawnień, kwalifikacji i zaświadczeń o przynależności do OIIB, zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ, kosztorys ofertowy sporządzony ściśle wg załącznika do SIWZ - przedmiaru robót: instalacje wodne, przedmiaru robót: budowlane, przedmiaru robót: elektryczne i zestawienia wyposażenia, wykaz robót powierzonych podwykonawcom - zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ, formularz ofertowy- zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ, oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami w ZUS i US , o niekaralności i finansowe - zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ, zaakceptowany projekt umowy zgodnie z zał. nr 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uzdrowisko-ladek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach