Przetargi.pl
Budowa ulicy Garncarskiej na Starym Mieście w Głogowie w ramach zadania: Infrastruktura na Starym Mieście - ul. Garncarska, ul. Rynek + zagospodarowanie terenu za Ratuszem

Gmina Miejska Głogów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Rynek 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7265437, 527 , fax. 076 7265437
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Głogów
  ul. Rynek 10 10
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7265437, 527, fax. 076 7265437
  REGON: 39064729700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.sbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Garncarskiej na Starym Mieście w Głogowie w ramach zadania: Infrastruktura na Starym Mieście - ul. Garncarska, ul. Rynek + zagospodarowanie terenu za Ratuszem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Branża drogowa: 1. Długość ulicy: 136,0 m 2. Jezdnia: Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm typu STAROBRUK koloru barwy JESIENILUX na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm - 664,50 m2 3. Miejsca postojowe: Nawierzchnia z kostki kamiennej regularnej normalnej gr. 20 cm (materiał inwestora) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin w 1:3 miałem bazaltowym oraz w 2:3 gotową workowaną zaprawą fugową do kostki brukowej, typu Sopro wraz z oczyszczeniem materiału rozbiórkowego - 46,80 m2 4. Zjazdy i linie rozgraniczające miejsca postojowe: Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej, I klasa, gatunek I, gr. 10 cm, czarnej na podsypce cementowo - piaskowej, z wypełnieniem spoin w 1:3 miałem bazaltowym oraz w 2:3 gotową workowana zaprawą fugową do kostki brukowej, typu Sopro - 34,90 m2 5. Krawężniki i obrzeża: a) krawężniki kamienne 15 x 35 rodzaj B na ławie betonowej z oporem - 188,20 m b) krawężniki kamienne 15 x 25 rodzaj B na ławie betonowej z oporem - 112,60 m c) obrzeża betonowe 30 x 8 na podsypce piaskowej - 46,30 m 6. Chodniki: a) nawierzchnia chodnika z płyt granitowych 50 x 50 x 7 na podsypce cementowo - piaskowej, gr. 8 cm z wypełnieniem spoin w 1:3 miałem bazaltowym oraz w 2:3 gotową workowana zaprawą fugową do kostki brukowej, typu Sopro - 201,00 m2 b) nawierzchnia chodnika z kostki granitowej z płyt, klasa I, gatunek I, (boki łupane, górna powierzchnia o fakturze groszkowej lub płomieniowej) gr. 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej, z wypełnieniem spoin w 1:3 miałem bazaltowym oraz w 2:3 gotową workowana zaprawą fugową do kostki brukowej, typu Sopro - 431,40 m2 7. Ścieki: a) ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej nieregularnej gr. 12 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 8,90 m2 b) ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej nieregularnej gr. 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 15,50 m2 8. Oznakowanie pionowe (na istniejących słupkach): a) znaki informacyjne - 1 szt. b) Tabliczki typu T - 1 szt. 9. Kosze na odpadki K-S8 - 8szt. Branża sanitarna: 1. Odwodnienie: a) wpusty uliczne betonowe ? 500 mm z osadnikiem, koszem i syfonem - 6 szt. b) przykanaliki od wpustów do sieci kanalizacji ogólnospławnej z rur PVC ? 200 mm - 40,0 m (6 szt.) Branża elektryczna: 1. budowa linii kablowej YAKXS 4 x 35 mm2 - 241,0 m 2. latarnia z wysięgnikiem i oprawą - 6 szt. 3. montaż rur osłonowych - 106,0 m 4. montaż ochrony przeciwpożarowej: - bednarka FeZn 30 x 4 - 30,0 m - drut stalowy FeZn ? 6 mm - 211,0 m Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15000,- zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy pzp 2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp 3) Wykonali w okresie pięciu lat roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający za robotę podobną uzna robotę polegającą na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej jak 700 m 2 wraz z oświetleniem i odwodnieniem. 4) dysponują lub będą dysponować ,osobami posiadającymi uprawnienia do: - kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, - kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, - kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń elektrycznych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, posiadającymi aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB, 5) Posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 400.000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400.000,00 zł . 6) Posiadają ubezpieczenie działalności od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularza ofertowego - zał. Nr 1 do SIWZ. 2. Protokółu z wizji terenu objętego zamówieniem potwierdzony przez inspektora nadzoru Zamawiającego. 3. Kosztorysu ofertowego opracowanego metodą szczegółową 4. Harmonogramu rzeczowo - finansowych w układzie miesięcznym Na etapie zawierania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego. Uwaga ! Podane przy poszczególnych pozycjach przedmiaru numery katalogów mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca ma prawo stosować przy wycenie poszczególnych pozycji przedmiaru kalkulację własną. 5. Dowodu wniesienia wadium. 6. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej musi posiadać adnotację właściwego organu wydającego to zaświadczenie o aktualności zapisów - dokonaną w terminie jak wyżej. 7. Pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów, przez pozostałych wykonawców, do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie. 8. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.22 pzp - zał. Nr 2 do SIWZ, 9. Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ 10. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11. Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebność personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3-ch lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zał. Nr 4 do SIWZ. 12. Wykazu osób lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - zał. Nr 4 do SIWZ, 13. Informacja nt. części zamówienia jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom- zał. Nr 5 do SIWZ. 14. Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,- zał. Nr 3 do SIWZ, 15. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości co najmniej 400.000,00 zł. lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 400.000,00 zł. wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 16. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glogow.sbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach