Przetargi.pl
Zakup samochodu - Bus.

Placówka Socjalizacyjna "SKARBEK" ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, ul. Browarna 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7239664 (61, 62, 63) , fax. 076 7239664
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Placówka Socjalizacyjna "SKARBEK"
  ul. Browarna 1 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7239664 (61, 62, 63), fax. 076 7239664
  REGON: 00070899200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbek.ovh.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu - Bus.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu typu BUS, 9-osobowego Pojazd fabrycznie nowy, powinien spełniać wymagania obowiązujących na terenie Polski i dotyczących dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego aktów prawnych oraz być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ) i posiadać polskie świadectwo homologacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341152008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; nie podlegać wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. Ocena spełniania wymaganych warunków będzie dokonywana według kryterium spełnia - nie spełnia. Niespełnienie chociaż jednego z wymaganych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do niniejszego Rozdziału. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skarbek.ovh.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach