Przetargi.pl
Uszczelnienie dachu oraz naprawa ścian i sufitów w budynku archiwum zakładowego KOWR OT w Opolu przy ul. 1 Maja 6.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-068 Opole, 1-go Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (77) 400-09-41, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
  1-go Maja 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. (77) 400-09-41, , fax. -
  REGON: 36784953800113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uszczelnienie dachu oraz naprawa ścian i sufitów w budynku archiwum zakładowego KOWR OT w Opolu przy ul. 1 Maja 6.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Uszczelnienie dachu oraz naprawa ścian i sufitów w budynku archiwum zakładowego KOWR OT w Opolu przy ul. 1 Maja 6. 1) Przedmiot remontu obejmuje dach i sufit oraz ściany na trzecim piętrze w Budynku Archiwum Zakładowego KOWR OT w Opolu. Zakres remontu obejmuje w szczególności :  Uszczelnieniu wszystkich elementów wystających ponad połać dachu i przebijających jej płaszczyznę - wywiewników wentylacyjnych, kratek odpływowych (należy sprawdzić również ich obsadzenie, czy nie dochodzi do przecieków tuż poniżej płaszczyzny dachu) itp. poprzez zastosowanie kołnierzy oraz mas uszczelniających trwale plastycznych,  Ułożeniu nowej warstwy papy wierzchniego krycia na całej połaci dachu w celu zapobieżenia ewentualnych niewidocznych nieszczelności,  Podlegać naprawie będą również ściany i sufity pomieszczeń wewnętrznych. 9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w: a) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 5 do siwz; b) Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do siwz; c) przedmiarze robót – załącznik nr 6 do siwz; d) we wzorze umowy – pozostałe informacje – załącznik nr 4 do siwz; 1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj w szczególności.: prace fizyczne przy poniższych robotach wykonywane przez robotników budowlanych:  roboty malarskie  roboty tynkarskie  roboty związane z kładzeniem dachów bitumicznych 5. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań określonych w pkt 1 nin. ustępu oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane w § 9 i w § 11 ust. 3 wzoru umowy – załącznik nr 4 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach