Przetargi.pl
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Kolejowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 4080513, 4080553 , fax. (077) 4080553
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
  ul. Kolejowa 15
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. (077) 4080513, 4080553, fax. (077) 4080553
  REGON: 51736400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nysa.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe - rusztowania ramowe – 4299,20 m2 - daszki ochronne nad wejściami – 27m - odbicie tynków – 335m2 - wywóz gruzu 13,80 m3 B. Prace konserwatorskie i malarskie - przygotowanie starego podłoża, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie tynków - 3086,70 m2 - czyszczenie ościeży kamiennych – 681,70 m2 - czyszczenie parapetów kamiennych – 271,60 m2 - czyszczenie i impregnacja cokołu kamiennego – 415,40 m2 - tynki renowacyjne – 215,40 m2 C. Iluminacja ( oprawy doziemne i naświetlacze elewacyjne) - montaż tablicy rozdzielczej o masie do 10 kg – 1szt. - montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg – 13 szt. - ułożenie rur osłonowych HDPE – 229 m - montaż projektorów oświetleniowych – 53 kpl. - montaż wysięgników – 14 szt. - montaż opraw oświetleniowych – 14 szt. - pomiary elektryczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach