Przetargi.pl
USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM ULIC I DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO W OKRESIE OD I DO IV 2013 ROKU.

Powiat Chojnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3966533
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chojnicki
  ul. 31 Stycznia 56 56
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 052 3966533
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chojnice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM ULIC I DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO W OKRESIE OD I DO IV 2013 ROKU.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM ULIC I DRÓG POWIATOWYCH TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO W OKRESIE OD I DO IV 2013 ROKU. z podziałem na 17 części zamówienia: Część nr 1 - teren obejmujący miasto Chojnice Usługa zimowego utrzymania ulic z wykorzystaniem następującego sprzętu: - Nośnik z solarką i pługiem jednostronnym (350 km i do 100 godz. dyżuru)- szt. 2 -Nośniki (8-10 Mg) z pługami jedno lub dwustronnymi (4x100 km) - szt. 4 Część nr 2 - teren obejmujący gminy Brusy i Czersk Usługa zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych z wykorzystaniem następującego sprzętu: -Nośnik (6-10Mg) z piaskarką i pługiem jednostronnym (do 150 godz. i do 40 godz. dyżuru)- szt.2 Część nr 3- teren obejmujący gminy Brusy i Czersk Usługa zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych z wykorzystaniem następującego sprzętu: -Nośnik (6-10Mg) z piaskarką P.-1 i pługiem jednostronnym (do 150 godz. i do 40 godz. dyżuru)- szt. 2 Część nr 4 - teren obejmujący gminy Brusy i Czersk Usługa zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych z wykorzystaniem następującego sprzętu: -Nośnik ( min. 16 Mg) z pługiem dwustronnym (do 100 godz.)- szt. 1 Część nr 5 - teren obejmujący gminy Brusy i Czersk Usługa zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych z wykorzystaniem następującego sprzętu: -Nośnik min. 120 KM z pługiem (do 100 godz.) - szt. 1 Część nr 6 - teren obejmujący gminy Brusy i Czersk Usługa zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych z wykorzystaniem następującego sprzętu: -Równiarka o mocy 88kW (120 KM) (do 100 godz.)- szt. 1 Część nr 7 - teren obejmujący gminy Brusy i Czersk Usługa zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych z wykorzystaniem następującego sprzętu: -Ładowarka FADROMA lub równoważna (do 50 godz.) - szt. 1 Część nr 8 - teren obejmujący gminy Chojnice Usługa zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych z wykorzystaniem następującego sprzętu: -Nośnik (6-10Mg) z piaskarką i pługiem jednostronnym (do 300 godz. i do 25 godz. dyżuru)- szt.2 Część nr 9 - teren obejmujący gminy Chojnice Usługa zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych z wykorzystaniem następującego sprzętu: -Nośnik (6-10Mg) z piaskarką i pługiem jednostronnym (do 300 godz. i do 25 godz. dyżuru)- szt.2 Część nr 10 - teren obejmujący gminy Chojnice Usługa zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych z wykorzystaniem następującego sprzętu: -Nośnik (8-10Mg lub ciągnikiem powyżej 160 KM) z pługiem dwustronnym lub jednostronnym (do 100 godz.)-szt. 1 Część nr 11 - teren obejmujący gminy Chojnice Usługa zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych z wykorzystaniem następującego sprzętu: -Nośnik (8-10Mg lub ciągnikiem powyżej 160 KM) z pługiem dwustronnym lub jednostronnym (do 100 godz.)-szt. 1 Część nr 12 - teren obejmujący gminy Chojnice Usługa zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych z wykorzystaniem następującego sprzętu: - Nośnik ( min. 16 Mg) z pługiem dwustronnym (do 100 godz.)- szt. 1 Część nr 13 - teren obejmujący gminy Chojnice Usługa zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych z wykorzystaniem następującego sprzętu: -Równiarka o mocy 88kW (120 KM) (do 100 godz.)- szt. 1 Część nr 14 - teren obejmujący gminy Chojnice Usługa zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych z wykorzystaniem następującego sprzętu: -Ładowarka FADROMA lub równoważna (do 50 godz.)- szt. 1 Część nr 15 - zimowe utrzymanie chodników na terenie miasta Brusy Likwidacja gołoledzi i odśnieżanie chodników i ścieżki pieszo-rowerowej na pow. 300.000,00 m? Część nr 16 - zimowe utrzymanie chodników na terenie miasta Chojnice Likwidacja gołoledzi i odśnieżanie chodników i ścieżki pieszo-rowerowej na pow. 900.000,00 m? Część nr 17 - zimowe utrzymanie chodników na terenie miasta Czersk Likwidacja gołoledzi i odśnieżanie chodników i ścieżki pieszo-rowerowej na pow. 450.000,00 m? Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale D -SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i Rozdziale F- SIWZ POSTANOWIENIA DO UMOWY.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.chojnice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach