Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów hutniczych CTM/BZ/ZZ/135/12

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 81-109 Gdynia, ul. A. Dickmana 62
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6665318 , fax. 058 6665304
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
  ul. A. Dickmana 62 62
  81-109 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6665318, fax. 058 6665304
  REGON: 00098823000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ctm.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Badawczo-Rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów hutniczych CTM/BZ/ZZ/135/12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów hutniczych, zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 146000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ctm.gdynia.pl/zamowienia_publiczne/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach