Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku w sezonie zimowym 2015/2016

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Pionierów 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8623987 , fax. 059 8623944
 • Data zamieszczenia: 2015-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Pionierów 10 10
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 059 8623987, fax. 059 8623944
  REGON: 77098327100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku w sezonie zimowym 2015/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług obejmuje : 1. Nośniki do pługów i piaskarek o ładowności min.8Mg - 4szt; 2. Ciągnik z pługiem czołowym - 2 szt; 3. Równiarka - 1 szt; 4. Bazy materiałowe - na mieszankę piaskowo-solną (zakup piasku, soli - przygotowanie, przechowywanie i załadunek bezpośrednio na samochody ) - 2 bazy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6000 zł.( słownie: sześć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-lebork.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach