Przetargi.pl
Świadczenie usług piaskarką na drogach gminnych w sezonie zimowym 2014/2015

Gmina Przodkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6851425 , fax. 058 6851361
 • Data zamieszczenia: 2014-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przodkowo
  ul. Kartuska 21 21
  83-304 Przodkowo, woj. pomorskie
  tel. 058 6851425, fax. 058 6851361
  REGON: 00053714800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przodkowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług piaskarką na drogach gminnych w sezonie zimowym 2014/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na drogach Gminy Przodkowo w sezonie zimowym 2014/2015 poprzez rozsypywanie na drogach piasku przesianego o frakcji 0÷2 mm, których przebieg szczegółowo podano poniżej: I REJON: 1. Kłosowo, ul. Spacerowa 2. Tokary, ul. Klonowa, 3. Warzenko, ul. Lipowa, Kasztanowa, Nad Stawem (do przystanku) 4. Czeczewo, Czeczewska (do ul, Bocznej, Warzno, granica gminy) 5. Młynek 6. Wilanowo, ul. Górna 7. Kawle Dolne - Murkam 8. Załęże, ul. Rzemieślnicza, ul. Na Szlaku (do kurników) II REJON: 1. Smołdzino, ul. Jeziorna 2. Rąb, ul. Spacerowa, Kaszubska (do byłej szkoły) 3. Pomieczyno, ul. Spacerowa, Szkolna, Hejtus - Słupia (do P. Litwin) 4. Kosowo, ul. Długa, 5. Barwik. ul. Leśna (Lejkowski), Słoneczna 6. Otalżyno, ul. Jeziorna (Dampc- Halman) 7. Kobysewo, ul. Długa Ryga 1) Świadczenie usług objętych zamówieniem zostało podzielone na dwa rejony. 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (oddzielnie na każdy z dwóch rejonów określonych powyżej). 3) Zamawiający wyposaży Wykonawców, z którymi podpisze umowę, w urządzenia pomiarowe typu GPS, które zostaną zainstalowane w udostępnionym przez Wykonawców sprzęcie, służącym do wykonania przedmiotu zamówienia, przez Firmę Użyczającą, a Wykonawca będzie ponosił koszty związane z ich aktywacją rejestrową i opłacał miesięczny abonament. Po zakończeniu świadczenia usług wraz ze złożeniem ostatniej faktury przez Wykonawcę, Firma Użyczająca dokona demontażu urządzeń GPS zamontowanych w danym sprzęcie. 4) Przekazanie i zwrot Zamawiającemu urządzenia GPS odbędzie się za pośrednictwem przedstawiciela Firmy Użyczającej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca w czasie realizacji usługi odpowiada za urządzenie typu GPS. W przypadku nie dokonania zwrotu urządzeń GPS przez Wykonawcę zostanie wstrzymana przez Zamawiającego płatność za fakturę końcową. 5) Wykonawca musi dysponować, na poszczególne rejony, co najmniej: 1 piaskarką na nośniku samochodowym. 6) Materiałem służącym do wykonania przedmiotowej usługi na drogach w/w rejonów, musi być wyłącznie piasek przesiany o frakcji 0÷2 mm, który zapewni na własny koszt i we własnym zakresie Wykonawca. 7) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt stawić się wraz ze sprzętem służącym do realizacji niniejszej usługi na poszczególne rejony, przed podpisaniem umowy, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, na placu przy Urzędzie Gminy w Przodkowie przy ul. Kartuskiej 21, w celu dokonania przez Zamawiającego przeglądu gotowości sprzętu do wykonania zamówienia. 8) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się (przejazdu próbnego) z trasą na poszczególnych rejonach zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt. 9) Wykonawca musi wyposażyć operatorów sprzętu w telefony komórkowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przodkowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach