Przetargi.pl
Zimowe utrzymania dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie Gminy Kaliska

Gmina Kaliska ogłasza przetarg

 • Adres: 83-260 Kaliska, ul. Nowowiejska 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 5889201 , fax. 58 5889206
 • Data zamieszczenia: 2015-10-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kaliska
  ul. Nowowiejska 2 2
  83-260 Kaliska, woj. pomorskie
  tel. 58 5889201, fax. 58 5889206
  REGON: 19167569800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www,kaliska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymania dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie Gminy Kaliska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Kaliska w sezonie zimowym 2015/2016. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg w sezonie zimowym 2015/2016, poprzez mechaniczne usuwanie na boki śniegu z jezdni, poboczy i zwalczaniu śliskości zimowej i gołoledzi, polegającej na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego (mieszanka solno - piaskowa stosunek soli do piasku 1:4) zgodnie z obowiązującymi przepisami. W/w prace będą realizowane na terenie Gminy Kaliska w następujących sołectwach: Kaliska, Piece, Iwiczno, Czarne, Bartel Wielki, Studzienice, Dąbrowa, Cieciorka. Na zlecenie Zamawiającego do obowiązków Wykonawcy należeć będzie odśnieżanie zatok przystanków autobusowych, parkingów i placów gminnych w obrębie kościołów, cmentarzy, remiz i szkół, oraz wszystkich miejsc manewrowych służących do zawracania autobusów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kaliska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach