Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowych usług przy zimowym utrzymaniu drogi wojewódzkiej nr 203 na odc. granica województwa - Ustka, w sezonach zimowych 2014-2015 i 2015- 2016

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Słupska 18
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 863 18 88 , fax. 59 863 19 66
 • Data zamieszczenia: 2014-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku
  ul. Słupska 18 18
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 59 863 18 88, fax. 59 863 19 66
  REGON: 19168727600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdwgdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług przy zimowym utrzymaniu drogi wojewódzkiej nr 203 na odc. granica województwa - Ustka, w sezonach zimowych 2014-2015 i 2015- 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 203 na odc. granica województwa pomorskiego - Ustka, o długości 12,000 km w IV standardzie ZUD - czynności mające na celu złagodzenie skutków zimy poprzez zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń w płynności ruchu drogowego wywołanych śliskością zimową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.490,00 zł(słownie złotych: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt, 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach