Przetargi.pl
Bieżące dostawy środków farmaceutycznych do Apteki Okręgowej Zakładu Karnego w Czarnem

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 77-330 Czarne, ul. Pomorska 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8330830
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Pomorska 1 1
  77-330 Czarne, woj. pomorskie
  tel. 059 8330830
  REGON: 03199253600100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące dostawy środków farmaceutycznych do Apteki Okręgowej Zakładu Karnego w Czarnem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bieżące dostawy środków farmaceutycznych do Apteki Okręgowej Zakładu Karnego w Czarnem. nomenklatura CPV: 33600000-0, Zamówienie podzielono na 3 PAKIETY: SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA W POSZCZEGÓLNYCH PAKIETACH ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ. Ilość środków farmaceutycznych podana w pakietach 1,2,3 ma charakter szacunkowy, co oznacza że nie stanowią ostatecznego wymiary zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększania lub zmiejszania dostaw do 30% w stosunku do łącznej wartości zamówienia złożonej w ofercie. Zamawiający wyraża zgodę na zamianę preparatów umieszczonych SIWZ na ich tańsze odpowiedniki, o tych samych właściwościach terapeutycznych, będące korzystniejsze pod względem ekonomicznym ( za wyjątkiem Części nr 3). Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę w ofercie suplementów diety. W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk, proszę ilość opakowań dostosować do ilości zamówionego leku w przetargu (za wyjątkiem gramatury preparatów w tubach i aerozolach tj. maści, kremy, żele, krople, aerozole). Proszę o podanie pełnych ilości opakowań zaokrąglone w górę. W przypadku występowania leku równoważnego pod względem składu chemicznego i dawki, lecz różniącego się postacią ( tabl. na tabl. powl., kaps., draż. i odwrotnie, fiolki na amp. i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania zamawiający wyraża zgodę na zamianę leku na preparat będący korzystniejszy pod względem ekonomicznym (za wyjątkiem Części nr 3 ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium dla ofert częściowych wynosi: 1.PAKIET I - wadium w wysokości 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiąc złotych 00/100 gr.) 2.PAKIET II - wadium w wysokości 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100 gr.) 3. PAKIET III - wadium w wysokości 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 gr.) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy, 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)w gwarancjach bankowych, 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 - 5 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Gwarancje określone w punkcie 3 i 4 muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: -bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy ubezpieczającej do zapłaty sumy wadium na pierwsze wezwanie Zamawiającego, -informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, -wskazanie sumy gwarancyjnej, -wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji, -wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, Poręczenia określone w punkcie 2 i 5 muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: -wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) dokonuje poręczenia, -precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, -kwoty, do wysokości której bank - poręczyciel lub podmioty o których mowa art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) będą zobowiązane, -wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: (Wadium - przetarg na dostawy środków farmaceutycznych - znak sprawy 220/25/12/A). W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie kopii dokumentu do oferty a oryginał dokumentu zdeponować przed terminem składania ofert w kasie Zamawiającego. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJACEGO : Zakład Karny w Czarnem NBP O/O GDAŃSK 44 1010 1140 0033 8813 9120 1000 z dopiskiem - (wpłata wadium na dostawy środków farmaceutycznych nr sprawy 220/25/12/A dotyczy pakietu ........)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach