Przetargi.pl
Sprzedaż paliw w systemie bezgotówkowym oraz akcesoriów do samochodów służbowych Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Zarząd Transportu Miejskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 49
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3091323 do 25 w. 410 , fax. 058 3091323 w. 402
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego
  ul. Na Stoku 49 49
  80-874 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3091323 do 25 w. 410, fax. 058 3091323 w. 402
  REGON: 22004675300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż paliw w systemie bezgotówkowym oraz akcesoriów do samochodów służbowych Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Sprzedaż paliw w systemie bezgotówkowym (olej napędowy ON) oraz akcesoriów (płyny do spryskiwaczy, żarówki, bezpieczniki itp.) do samochodów służbowych Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku przy użyciu karty z mikroprocesorem. 2. W wyposażeniu Zamawiającego obecnie znajduje się 5 samochodów służbowych na olej napędowy ON: a) CITROEN BERLINGO nr rejestracyjny GD 2717G, b) CITROEN BERLINGO nr rejestracyjny GD 6889W, c) FORD TRANSIT nr rejestracyjny GD 937AH, d) KIA VENGA nr rejestracyjny GD 023ET, e) KIA VENGA nr rejestracyjny GD 025ET. 3. Przedmiotem postępowania są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb, zakupy paliwa płynnego spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (dz. U. z 2008r. nr 221, poz. 1441) zgodnego z normą PN-EN 228 oraz PN-EN 590 w szacunkowych maksymalnych ilościach przedstawionych poniżej: a) Olej napędowy ON - 12 280 litrów. 4. Cena jaką zapłaci Zamawiający za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny jednostkowej za 1 litr paliwa obowiązującej na stacji Wykonawcy w dniu tankowania, z uwzględnieniem zaoferowanego upustu, na podstawie raportu zbiorczego do faktury. 5. Wykonawca zapewnia możliwość całodobowego dokonywania zakupów paliwa i akcesoriów, na stacjach paliwowych będących częścią sieci stacji honorujących wydane elektroniczne karty paliwowe Wykonawcy. Przez sieć stacji Zamawiający rozumie stacje zlokalizowane na terytorium Polski, w tym co najmniej 3 stacje w każdym mieście wojewódzkim. 6. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: a) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, b) Wykonawca ustali i przekaże Zamawiającemu telefony kontaktowe, numery faxów i adresy poczty elektronicznej oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy, c) Wykonawca wystawi bezpłatnie, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, karty z mikroprocesorem, za pomocą których będą dokonywane zakupy paliwa i akcesoriów do samochodów w liczbie określonej, w punkcie 2. niniejszej opisu, d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby kart w trakcie trwania umowy, które Wykonawca będzie zobowiązany bezpłatnie dostarczyć w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania, e) Rozliczenia będą dokonywane na podstawie sporządzanych przez Wykonawcę zestawień transakcji bezgotówkowych, zawierających datę, godzinę transakcji, ilość i rodzaj paliwa bądź zakupionego asortymentu, numer rejestracyjny samochodu. Zestawienia transakcji bezgotówkowych sporządzane będą za dany miesiąc w dwóch częściach tj. od 1- go do 15-go dnia miesiąca i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/test/przetargi_lista
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach