Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa leków antywirusowych. Nr postępowania 15/E/P/2016

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3444440 , fax. 58 3444440
 • Data zamieszczenia: 2016-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
  ul. Smoluchowskiego 18 18
  80-214 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3444440, fax. 58 3444440
  REGON: 00029292000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcchz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa leków antywirusowych. Nr postępowania 15/E/P/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków antywirusowych (Kod CPV: 33600000-6 produkty farmaceutyczne, 33651400-2 środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego) do siedziby Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilość podano w, załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części Specyfikacji SIWZ) i będących integralną częścią SIWZ. 3. W ramach ceny oferty Wykonawca dostarcza zamówiony towar do siedziby Zamawiającego (ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk) - Apteka Szpitalna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcchz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach