Przetargi.pl
Usługi sprzątania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

Miasto Słupsk ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8488414 , fax. 59 8488321
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3 3
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 8488414, fax. 59 8488321
  REGON: 00059064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części: Część I Sprzątanie siedziby Komendy Straży Miejskiej, przy ul. Jaracza 5 w Słupsku. Część II Sprzątanie siedziby Pełnomocnika Prezydenta Miasta do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Starzyńskiego 6, Słupsk oraz sprzątanie siedziby Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie TAMA w Słupsku, przy ul. Jana Pawła II 1. Część III Sprzątanie siedziby Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 26 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach