Przetargi.pl
usługi porządkowe na placach targowiskowych i jarmarkach w Poznaniu, zarządzanych przez Spółkę z o.o. TARGOWISKA w Poznaniu

Targowiska Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-171 Poznań, ul. Żmigrodzka 41/49
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8520492 , fax. 61 8520492 w. 11
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Targowiska Sp. z o.o.
  ul. Żmigrodzka 41/49 41/49
  60-171 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8520492, fax. 61 8520492 w. 11
  REGON: 63101222700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.targowiska.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi porządkowe na placach targowiskowych i jarmarkach w Poznaniu, zarządzanych przez Spółkę z o.o. TARGOWISKA w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część pierwsza - dotyczy sprzątania targowiska Rynek Wildecki o powierzchni 2.658m? Część druga - dotyczy sprzątania targowiska Rynek Jeżycki o powierzchni 3.098m? Część trzecia - dotyczy sprzątania targowiska Rynek Świt o powierzchni 2.651m? Część czwarta - dotyczy sprzątania targowiska Plac Wielkopolski powierzchni 3.286m? Część piąta - dotyczy sprzątania targowiska Dolna Wilda o powierzchni 5.230m? wewnątrz hali targowej oraz o powierzchni 3.478m?terenu wykorzystywanego podobsługę komunikacyjną targowiska Część szósta - dotyczy sprzątania targowiska Rynek Łazarski o powierzchni 5.448m? Część siódma - dotyczy sprzątania targowiska Plac Bernardyński o powierzchni 2.051,50m2 Część ósma - dotyczy sprzątania targowiska Urbanowska o pow. 1.443,50m? Część dziewiąta - dotyczy sprzątania targowiska Racjonalizatorów o powierzchni 1.170m2 Część dziesiąta - dotyczy sprzątania terenu wokół 40 domków podczas Jarmarku Wielkanocnego na płycie Starego Rynku. Część jedenasta - dotyczy sprzątania terenu wokół 130 domków podczas Jarmarku Świętojańskiego na płycie Starego Rynku. Część dwunasta - dotyczy sprzątania terenu wokół 50 domków podczas Jarmarku Betlejem na płycie Starego Rynku. Część trzynasta - dotyczy sprzątania terenu wokół 40 domków podczas Jarmarku Wielkanocnego 2016r na płycie Starego Rynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji na usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.targowiska.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach