Przetargi.pl
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w: PSzP w Skaryszewie, PSzP w Odechowie, PSzP w Dzierzkówku Starym, PSzP w Modrzejowicach, Publicznym Gimnazjum w Skaryszewie, Publicznym Gimnazjum w Makowcu realizowanych od 01.09.2014 do 30.06.2015 w ramach projektu systemowego partnerskiego pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość.

Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-640 Skaryszew, Ul. Słowackiego 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6103089 , fax. 48 6103089
 • Data zamieszczenia: 2014-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie
  Ul. Słowackiego 6 6
  26-640 Skaryszew, woj. mazowieckie
  tel. 48 6103089, fax. 48 6103089
  REGON: 14663177600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skaryszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w: PSzP w Skaryszewie, PSzP w Odechowie, PSzP w Dzierzkówku Starym, PSzP w Modrzejowicach, Publicznym Gimnazjum w Skaryszewie, Publicznym Gimnazjum w Makowcu realizowanych od 01.09.2014 do 30.06.2015 w ramach projektu systemowego partnerskiego pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w:Publicznej Szkole Podstawowej w Skaryszewie Część nr 1 Zajęcia nauki języka angielskiego - 60 godzin (6 godz. miesięcznie), Część nr 2: Zajęcia matematyczne - 80 godzin (8 godz. miesięcznie), Część nr 3: Zajęcia przyrodnicze - 50 godzin (5 godz. miesięcznie) Część nr 4: Zajęcia z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno - zawodowego - 10 godzin (1 godz. miesięcznie), Zajęcia pozalekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Odechowie Część nr 5 Zajęcia nauki języka angielskiego - 40 godzin (4 godz. miesięcznie), Część nr 6: Zajęcia matematyczne - 80 godzin (8 godz. miesięcznie), Część nr 7: Zajęcia przyrodnicze - 40 godzin (4 godz. miesięcznie) Część nr 8: Zajęcia z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno - zawodowego - 40 godzin (4 godz. miesięcznie), Zajęcia pozalekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Dzierzkówku Starym Część nr 9 Zajęcia nauki języka angielskiego - 60 godzin (6 godz. miesięcznie), Część nr 10 Zajęcia matematyczne - 80 godzin (8 godz. miesięcznie), Część nr 11 Zajęcia przyrodnicze - 40 godzin (4 godz. miesięcznie) Część nr 12 Zajęcia z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno - zawodowego - 20 godzin (2 godz. miesięcznie), Zajęcia pozalekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Modrzejowicach Część nr 13 Zajęcia nauki języka angielskiego - 40 godzin (4 godz. miesięcznie), Część nr 14 Zajęcia matematyczne - 60 godzin (6 godz. miesięcznie), Część nr 15 Zajęcia przyrodnicze -60 godzin (6 godz. miesięcznie) Część nr 16 Zajęcia z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno - zawodowego - 40 godzin (4 godz. miesięcznie), Zajęcia pozalekcyjne w Publicznym Gimnazjum w Skaryszewie Część nr 17 Zajęcia nauki języka angielskiego - 40 godzin (4 godz. miesięcznie), Część nr 18 Zajęcia matematyczne - 60 godzin (6 godz. miesięcznie), Część nr 19 Zajęcia przyrodnicze -40 godzin (4 godz. miesięcznie) Część nr 20 Zajęcia przyrodnicze -40 godzin (4 godz. miesięcznie) Część nr 21 Zajęcia z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno - zawodowego - 20 godzin (2 godz. miesięcznie), Zajęcia pozalekcyjne w Publicznym Gimnazjum w Makowcu Część nr 22 Zajęcia nauki języka angielskiego - 60 godzin (6 godz. miesięcznie), Część nr 23 Zajęcia matematyczne - 40 godzin (4 godz. miesięcznie), Część nr 24 Zajęcia matematyczne - 40 godzin (4 godz. miesięcznie), Część nr 25 Zajęcia przyrodnicze -40 godzin (4 godz. miesięcznie) Część nr 26 Zajęcia z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno - zawodowego - 20 godzin (2 godz. miesięcznie),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007r., Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto - 86 9150 0009 0011 0839 2000 0010 w kwocie dla: części nr 1 - 108,00zł (słownie: sto osiem złotych) części nr 2 - 144,00zł (słownie: sto czterdzieści cztery złote) części nr 3 - 90,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych) części nr 4 - 18,00zł (słownie: osiemnaście złotych) części nr 5 - 72,00zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote) części nr 6 - 144,00zł (słownie: sto czterdzieści cztery złote) części nr 7 - 72,00zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote) części nr 8 - 72,00zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote) części nr 9 - 108,00zł (słownie: sto osiem złotych) części nr 10-144,00zł (słownie: sto czterdzieści cztery złote) części nr 11 - 72,00zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote) części nr 12- 36,00zł (słownie: trzydzieści sześć złotych) części nr 13- 72,00zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote) części nr 14 - 108,00zł (słownie: sto osiem złotych) części nr 15 - 108,00zł (słownie: sto osiem złotych) części nr 16 - 72,00zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote) części nr 17 - 72,00zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote) części nr 18 - 108,00zł (słownie: sto osiem złotych) części nr 19 - 72,00zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote) części nr 20- 72,00zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote) części nr 21 - 36,00zł (słownie: trzydzieści sześć złotych) części nr 22 -108,00zł (słownie: sto osiem złotych) części nr 23 - 72,00zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote) części nr 24 - 72,00zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote) części nr 25 - 72,00zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote) części nr 26- 36,00zł (słownie: trzydzieści sześć złotych) Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed dniem 18.08.2014r., godz. 10.00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skaryszew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach